SFS 2014:1420 Lag om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll / SFS 2014:1420 Lag om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
141420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll i stället för dess lydelse enligt lagen (2014:589) om änd-
ring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

22 §

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyssning

av elektronisk kommunikation ska granskas snarast möjligt. Granskningen får
utföras endast av rätten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller en åkla-
gare.

Om upptagningen eller uppteckningen innehåller något som inte är av bety-

delse för ändamålet med avlyssningen, ska den i denna del omedelbart förstö-
ras efter granskningen. I fråga om brott eller förestående brott som inte är av
betydelse för ändamålet med avlyssningen ska dock 27 kap. 24 § andra och
tredje styckena rättegångsbalken tillämpas.

En försändelse eller någon annan handling som omfattas av tillstånd enligt

20 § får inte närmare undersökas, öppnas eller granskas av någon annan än
rätten, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten eller en åklagare. En sådan hand-
ling ska undersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, ska en
försändelse som finns hos ett befordringsföretag sändas till den som försän-
delsen är ställd till och en annan handling återlämnas till den hos vilken hand-
lingen påträffats, om den inte tas i beslag.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Lars Brandt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

SFS 2014:1420

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar