SFS 1989:529

890529.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

/

v y

i

t tJtlänningslag;

SFS 1989:529

Utkom från trycket

Utfärdad den 8 juni 1989.

den 21 juni 1989

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Kraven for utlänningars vistelse i Sverige m. m.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges regler för utlänningars inresa, utresa, vistelse i Sverige

och arbete i Sverige som anställd samt för rätten till asyl här. I lagen anges
också under vilka förutsättningar en utlänning kan avvisas eller utvisas ur
landet.

Lagen s kall tillämpas så, att utlänningars frihet inte begränsas mer än

vad som är nödvändigt i vaije e nskilt fall.

Passkrav

2 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha pass.

Regeringen får föreskriva undantag från kravet på passinnehav.
Regeringen eller, efter regeringens bemynd igande, statens invandrar­

verk föreskriver vilka handlin gar som får godtas som pass. Regeringen
föreskriver vidare i vilka fall svenska myndigheter får utförda pass för
utlänningar.

Viseringskrav

3 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha visering, om

inte utlänningen har uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge.

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på v isering.

Krav på uppehållstillstånd
4 § En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader skall ha
uppehållstillstånd, om inte utlänningen är medborgare i Danmark, Fin­

land, Island eller Norge.

Regeringen får föres kriva andra undantag från krav et på uppe hållstill­

stånd. Re geringen får ocks å föreskriva krav på uppehållstillstånd redan

efter en kortare vistelsetid i S verige än tre månader.

I Prop. 1988/89:86, SfU19 och 22, rskr. 325.

799

¬

background image

SFS 1989; 529

Krav på arbetstillstånd
5 § En utlänning skall ha tillstånd för att arbeta i Sverige på grund av

anställning här eller utomlands (arbetstillstånd), om inte utlänningen hat

permanent uppehållstillstånd eller är medborgare i Danmark, Finland,
Island eller Norge.

Regeringen får föreskriva andra undantag från kravet på arbetstillstånd.

2 kap. Närmare om visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Visering

1 § Visering innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under viss

kortare tid.

Visering får ges for högst tre månaders vistelse vid varje tillfälle, om inte

annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar. Visering får begrän­
sas även i övrigt och f år förenas med de villkor som kan behövas.

Uppehållstillstånd

2 § Uppehållstillstånd innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige
under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning

(permanent uppehållstillstånd).

3 § Enligt bestämmelserna i 3 kap. skall en utlänning i vissa fall ges

uppehållstillstånd i Sverige.

4§ Uppehållstillstånd får ges till

1. en utlänning som är nära anhörig till en i Sverige bosatt person eller

som annars har särskild anknytning till Sverige,

2. en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige, eller
3. en utlänning som har fått arbetstillstånd eller som har sin försörjning

ordnad på något annat sätt.

Regeringen får föreskriva att uppehållstillstånd kan ges även i andra fall.

5 § Om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstill­
stånd görs eller prövas, får ansökan inte bifallas.

Detta gäller dock inte om

1. utlänningen har rätt till asyl här,
2. utlänningen skall åter förena sig med en nära familjemedlem som ar

stadigvarande bosatt i Sverige och som han tidigare har sammanlevt med

utomlands, eller

3. det annars finns särskilda skäl.

Om utlänningen skall avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har

vunnit laga kraft, får dock en ansökan om uppehållstillstånd från honom
bifallas bara om ansökan grundar sig på omständigheter som inte har
prövats förut i ärendet om hans avvisning eller utvisning och om

1. utlänningen har rätt till asyl här, eller

2. det annars finns synnerliga skäl av humanitär art.

800

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar