SFS 1991:572

910572.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:572 Lag

uikom r ån lo'ckct

om särskild utlänningskontroll;

den J2juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § En utlänning som inte avvisas eller utvisas enligt utlänningslagen
(1989: 529), får utvisas ur landet enligt denna lag, om det

1. behövs av hänsyn till rikets säkerhet, eller

2. med hänsyn till vad s om är känt om utlänningens tidigare verksamhet

och övriga omständigheter kan befaras att han kommer att begå eller

medverka till brottslig gärning som innefattar våld, hot eller tvång for
politiska syften.

Första stycket 2 gäller inte när fara föreligger för sådan gärning i annan

stat som har övervägande karaktär av politiskt brott.

2 § Beslut om utvisning meddelas av regeringen. Frågan tas upp på

ansökan av rikspolisstyrelsen eller av regering en självmant.

Om en polismyndighet, e n länsstyrelse eller statens invandrarverk finner

anledning att anta att ett beslut om utvisning enligt I § bö r meddelas, skall
myndigheten anmäla detta till rikspolisstyrelsen.

864

⬢ Prop, 1990/91: ll8.JuU29, rskr. 298.

¬

background image

3 § Om ärendet inte är synnerligen brådskande skall y ttrande inhämtas

SFS 1991:572

från statens invandrarverk och förhandling hållas i ärend et vid en tings­

rätt, innan regeringen me ddelar beslut om utvisning.

Om det finns skäl for det, skall yttrande inhämtas även från den tingsrätt

som håller förhandling en.

Beslut om förhandling och om yttrande får fattas av det statsråd som har

till uppgift att föredra ärenden enligt lagen eller den tjänsteman som

statsrådet bestämmer.

4 § Beslut om utvisning skall förenas med förbud för utlänningen att
utan tillstånd av regeringen åte rvända till Sverige. Förbud et meddelas för

en viss tid eller utan tidsbegränsning. I beslutet skall utlänningen, om
förbudet är tidsbegränsat, upplysas om vilken dag förbudet upphör att

gälla. Han skall vidare upplysas om den påföljd som en överträdelse av

förbudet kan medföra enligt 24 §.

5 § I ärenden enligt denna lag gäller i tillämpliga delar 4 kap. 15 §, 5 kap.

5 §, 6 kap. 4 § andra stycket, 5 § andra stycket och 6 � 11 §§, 7 kap. 7 §, 8
kap. 1�6, 14 och 16 §§ , 9 kap. 1 � 3 §§ samt 11 kap. 5 och 6 § § utlännings­

lagen (1989:529).

Förhandling

6 § Förhandling enligt 3§ och 6 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529)
skall hållas vid Stockholms tingsrätt eller, om särskilda skäl talar mot att

förhandlingen hålls där, vid en a nnan tingsrätt.

Vid förhandlingen skall utlänningen höras.
Rikspolisstyrelsen skall vid förhandlingen vara utlänningens motpart.

Tingsrätten får be stämma att även andra än utlänningen skall höra s vid

förhandlingen. Om någon av parterna åberopar muntlig eller skriftlig

bevisning, prövar rätten om bevisningen skall tillåtas. Därvid tillämpas 35
kap. 7 § rättegångsbalken.

1 fråga om inställelse till förhandlingen tillämpas 6 kap. 13 § utlännings­

lagen.

7 § Vid förhandlingen skall noga utredas de omständigheter som kan

inverka på hur ä rendet blir avgjort.

Rikspolisstyrelsen skall redogöra för omständigheterna i ärendet och ges

tillfälle a tt ställa frågor tilTutlänningen och andra som hörs i ärendet.
Rikspolisstyrelsen skall även lämna andra upplysningar som behövs för att

genomföra förhandlingen. Utlänningen skall få tillfälle att ange sin stånd­

punkt och att uttala sig om de omständigheter som åberopas i ärendet.

Genom frågor och påpekanden skall rätten försöka avhjälpa otydligheter

och ofullständighetcr i de uppgifter som lämnas.

Vid förhandlingen tillämpas 6 kap. 14 § andra stycket och 15 § utlän­

ningslagen (1989:529).

Rättens yttrande enligt 3 § får grundas även på handlingar eller annat

material som enligt 14 kap. 5 § första stycket sekretesslagen (1980:100)
inte får lämnas ut till p arter.

28-SFS 1991

865

¬

background image

SFS 1991:572

Förvar och uppsikt

8 § En utlänning får tas i for var, om det finns ett beslut om utvisning

enligt denna lag eller om det är sannolikt att ett sådant beslut kommer att

meddelas och det finns anledning anta att utlänningen annars kommer att
hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige eller hans
identitet är oklar. Om utlänningen är under sexton år, får han inte utan

synnerliga skäl tas i förvar. Dets amma gäller hans vårdnadshavare eller en
av dem, om de är flera.

Under de forutsättningar som anges i första stycket kan utlänningen

ställas under uppsikt, om detta är tillräckligt.

9 § Om frågan om utvisning ännu inte har forts till regeringen, får

rikspolisstyrelsen besluta att utlänningen skall tas i forvar eller ställas
under uppsikt, även om förutsättningarna i 8 § inte är för handen. Ett

sådant beslut skall genast anmälas till regeringen. Det statsråd som härtill

uppgift att föredra ärenden enligt denna lag skall snarast pröva om åtgä r­

den skall bestå.

Hinder mot verkställighet m. m.

10 § Om regeringen har beslutat om utvisning enligt denna lag men

hinder som anges i 8 ka p. 1 �4 §§ utlänn ingslagen (1989: 529) möter mot

att beslutet verkställs eller om beslutet av någon annan särsk ild anle dning

inte bör verkställas, skal! reger ingen forordna att verkställighet tills vidare

inte får ske {inhibition).

Utvisningsbeslutet och för ordnandet om inhibition skall prövas på n ytt

när det finns skäl till det. Så länge utvisningsbeslutet fortfarande gäller
men in te har kunnat verkställas, skall rikspolisstyrelsen fore utgången av
varje kalenderår efter det då beslutet meddelades anmäla hos regeringen
huruvida del finns skäl för prövning av beslutet.

11 § Regeringen får besluta att utlänningen på vissa tide r skall anm äla

sig hos en polismyndighet {anmälningsplikt), om ett beslut om utvisning
enligt denna lag tills vidare inte skall verkställas på grund av inhibition.
Om utvisningsbeslutet grundas på 1 § första stycket 2, får regeringen också

besluta att 19 � 22 §§ skall tillämpas på utlänningen.

Första stycket tillämpas också, om ett beslut om avvisning eller utvis­

ning enligt utlänningslagen {1989:529) inte kan verkställas och det fo relig­

ger sådana omständigheter beträffande utlänningen som avses i I § f örsta
stycket 1 eller 2. Innan beslutet meddelas skall förhandling hållas. O m del

finns skäl för det, skall även yttrande inhämtas enligt 3 §. Vid förhandling­

en tillämpas 6 och 7 §§ .

12 § Ett beslut av regeringen enligt 11 § gäl ler i längst tre år räknat från

dagen för beslutet om avlägsnande.

Verkställighet
13 § Om regeringe n inte har förordnat om inhibition, skall ett bes lut om

866

utvisning enligt denna lag verkställas så snart det kan ske. Rik spolisstyrel-

¬

background image

sen skall svara för verkställigheten. Regeringen får dock forordna att en

SFS 1991:572

annan myndighet skall ombesörja verkställigheten. För verkställighet av
ett beslut om utvisning skall regeringen meddela sådana anvisningar som
avses i 4 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen (19 89:529).

Om den verkställande myndigheten finner att verkställigheten int e kan

genomforas eller att ytterligare besked behövs, skall myndigheten under­

rätta regeringen om detta. Det statsråd som har till uppgift att föredra

ärenden enligt denna lag får besluta att verkställighet inte skall ske inn an

regeringen har prövat huruvida förordnande om inhibition skall meddelas.

Anmälningsplikt och tvångsmedel efter beslut av domstol

14 § Bedöms i fall som avses i 11 § risk föreligga för att utlänningen

begår eller medverkar till brot t mot rikets säkerhet eller brott som anges i

1 § första stycket 2 efter utgången av den i 12 § angivna treårsfristen, får

anmälningsplikt beslutas även förtid efter denna frists utgång. På motsva­

rande grunder får förordnas att 19 �22 §§ skall tillä mpas på utlänningen

för sådan tid, om risken avser brott som anges i I § först a stycket 2.

Frågor som avses i första stycket prövas av Stockholms tingsrätt på

ansökan av rikspolisstyrelsen. Beslu t i en sådan fråga skal l meddelas f�r en

viss tid och högst tre år, räknat från den dag då beslutet skall börja

tillämpas.

För förfarandet vid rätten gäller, utom i de hänseenden som anges i

fjärde stycket, vad som är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal f�r

brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex måna­
der.

Tvångsmedel enligt 24 och 25 kap . rättegångsbalken får inte tillgripas.

En skriftlig berättelse eller en uppteckning eller upptagning av en sådan
berättelse som avses i 35 kap. 14 § rättegångsbalken får åberopas som
bevis. Bestämmelsen i 14 kap. 5 § andra stycket andra meningen sekretess­
lagen {1980:100) gäller inte. Beslutet får gr undas även på handlingar eller
annat material som enligt Jörsta stycket samma paragraf in te får lämnas ut

till parter.

15 § I de mål som avses i 14 § får rätten, om det finns skäl till det,

besluta om anmälningsplikt eller förordna om tillämpning av 19 � 22 §§

förtiden till dess ärendet har avgjorts slutligt.

Rättens beslut i de mål som avses i 14 § gäller omedelbart, om inte något

annat f�rordnas. Om ett tidigare meddelat beslut gäller då ärendet avgörs,

får rätten bestämma att det nya beslutet skall börja tillämpas först när

giltighetstiden för det t idigare har gått ut.

16 § Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl til! de t, får

rikspolisstyrelsen häva eller i för utlänningen förmånlig riktning ändra ett
beslut som rätten har meddelat enligt 14 §. Styrelsen får också besluta om
tillfällig lättnad och vidta omedelbart erforderlig jämkning.

17 § Ett beslut av rätten enligt 14 § upphör att gälla, om utvisningsbeslu­

tet verkst älls eller upphävs.

867

¬

background image

v

SFS I99I1 572

Särskilda bestämmelser om tvångsmedel

18 § Bestämmelserna i 19 �22 §§ tillämpas i fråg a om en utlänning i de n

mån regeringen eller domslolcn har bestämt det enligt denna lag.

19 § Utlänningen får underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller

kroppsbesiktning, om det är av betydelse för att utröna om utlänningen

eller en organisation eller grupp som han till hör eller verkar för planlägger
eller förbereder någon gärning som innebär våld, hot eller tvång för poli­

tiska syften och som innefattar brott för vilket lindrigare straff än fängelse

i två år inte är föreskrivet. Det är också tillåtet att ta fingeravtryck av

utlänningen och fotografera honom.

Förordnande om åtgärder enligt första stycket meddelas av rikspo lissty­

relsen eller en polismyndighet. I fråg a om sådana åtgärder gäller i övrigt 28
kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.

20 § För ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket kan rätten,
om det finns synnerliga skäl, meddela rikspolisstyrelsen eller en polis myn­

dighet tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning
eller, om det ä r tillräckligt, hemlig teleövervakning.

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det

finns synnerliga skäl, även meddela rikspolisstyrelsen eller en polismyn­

dighet tillstånd att närmare undersöka, öppna eller granska post- eller

telegrafförsändelser, brev, andra slutna handlingar eller paket som har

ställts til! utlänningen eller som avsänt s från honom och som påträffa s vid

husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns ho s
posten, telegrafen, järnvägen eller annan befordringsanstalt.

1 det tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna att en

försändelse som avses i tillståndet och som anko mmer till en beford rings­

anstalt, skall hållas kvar till dess den närmare undersökts, öppnats eller
granskats. Förordnandet skall innehålla underrättelse om att meddelande
om åtgärden inte får lämnas till a vsändaren, mottagaren eller någo n an­

nan, utan tillstånd av den som har begärt åtgärde n.

21 § Det tillstånd som avses i 20 § skall meddelas att gälla för en vi ss tid

som inte överstiger en månad.

Frågan om tillstånd prövas av Stockholms tingsrätt på yrkande av riks ­

polisstyrelsen eller en polismyndighet. Rättens beslut om tillstånd gäller

omedelbart. I fråga om förfarandet tillämpas i övrigt 27 kap. rättegångs­

balken på motsvaran de sätt.

22 § En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig tel eav­
lyssning skall granskas snarast möjligt. Granskningen får utföras endast av
rätten, rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller en åklagare. Om up ptag­

ningen eller uppteckningen in nehåller något som inte är av betydelse för

det ändamål som har föranlett avlyssningen, skall den i denna del om edel­

bart förstöras efter granskningen.

En försändelse eller någon annan handling som omfattas av tillstånd

enligt 20 § får inte närmare undersökas, öppnas eller granskas av någon
annan än rätten, rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller en åklagare. En
sådan handling skall undersökas snarast möjligt. När undersökningen har

¬

background image

slutförts, skall en försändelse som finns hos en befordringsanstalt tillställas

SFS 1991: 572

den till vilke n försändelsen är ställd och en an nan handling återlämnas till
den hos vilken handlingen påträffats, om den in te tas i beslag.

Straff

23 § Till fängelse i hög st ett år eller, när omständigheterna är mildrande,
till böter döms

1. den som hjälper en utlänning som är underkastad forbud enligt 4 § att

komma in i Sverige,

2. den som hindrar eller försöker hindra verkställighet av ett beslut om

utvisning enligt denna lag, eller

3. en utlänning som bry ter mot anmälningsplikt som har beslutats enligt

11 ell er 14 §.

För försök elle r förberedelse till brot t som avses i första stycket 1 döms

till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Om en utlänning under den tid då han s tår under åtal för brott enligt

första stycket 3 fortsätter att begå sådant brott, skall vad han gjort sig

skyldig till före varje åtal anses som e tt särskilt brott.

24 § Till fängelse i hö gst ett år eller, om brottet är ringa, till bö ter döms
en utlänning som uppehåller sig i Sverige fastän han enligt ett verkställt
beslut om utvisning enligt denna lag inte har haft rätt att återvända hit.
Detta gäller dock inte om utlänningen har flytt hit för att undgå förföljelse

som avses i 3 kap. 2 § utlänningslagen (1989:52 9).

1 ringa fall skall åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än

om det är påkallat från allmän synpunkt.

övriga bestämmelser

25 § Om regeringen handlägger ett ärende om utvisning enligt denna lag,
får åtal inte utan regeringens medgivande väckas mot utlänningen innan
regeringen avgjort ärend et.

26 § Beslut av rikspolisstyrelsen i en fråga som avses i 16 § får inte
överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991, då lagen {1989:530) om åtgärder

för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terroristlagen)

skall upphöra a tt gälla.

Bestämmelserna i 10 § andra stycket, 11 § första stycket samt 12 � 16 §§

tillämpas även när regeringen enligt 17 § första stycket terroristlagen
(1989:530), 73 § utlänningslagen (1980:376), 8 § lagen (1973:162) om

särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell

bakgrund eller 51 § tredje stycket utlänningslagen (1954: 193) har förord-

nat att awi snings- eller utvisningsbeslut ej skall verkställas.

Bestämmelserna i 11 § andra stycket samt 12 � 16 §§ ar tillämpliga också

när beslut om avvisning eller utvisni ng har meddelats enligt tcrroristlagen

(1989: 530) eller utlänningslagen (1980: 376) och när beslut om avvisnin g,

förpassning, förvisning eller utvisning har meddelats enligt utlännings-

869

¬

background image

SFS 1991:572

iagen (1954:193). �r någon vid ikraftträdandet underkastad anmälnings­
plikt enligt äldre bestämmelser, gäller dock beslutet härom , även om den i
12 § angivna treårsfristen har gått till änd a, intill utgången av december
1991, om det ej har upphävts dessförinnan. Om bestämmelserna i 19�

22 §§ terroristlagen (1989:530) är tillämpliga på någon vid ikraftträdan­
det, tillämpas bestämmelserna i 19 �22 §§ denn a lag på honom intill
samma tidpunkt, om ej annat följer av förordnande som meddelas av

regeringen.

Vid tillämpning av 23 § första stycket 1 och 2 samt 24 § likstä lls med

förbud och beslut om utvisning som där avses motsvarande beslut enligt

äldre lag. Med föreskrift enligt 23 § första stycket 3 likställs motsvarande

föreskrifter som meddelats enligt äldre lag.

Om det i en la g eller i en annan författning hänvisas till en föreskrift som

har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

MAJ-LIS L��W

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar