SFS 2017:905 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll / SFS 2017:905 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
170905.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 28 september 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:572) om särskild ut-

länningskontroll ska ha följande lydelse.

5 §

2

I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen

(2005:716) i tillämpliga delar:

1 kap. 3 b § om EES-medborgare,
1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,
3 a kap. 2 § om familjemedlemmar till EES-medborgare,
4 kap. 1�4 §§ om flyktingar och andra skyddsbehövande,
5 kap. 1�1 c, 2 a�d, 3�10, 12�16 och 17�19 §§ om uppehållstillstånd,
5 a kap. 1�4 och 6 §§ om ställning som varaktigt bosatt,
6 kap. 3 § om arbetstillstånd,
6 a kap. 1�11 §§ om EU-blåkort,
8 kap. 12 och 13 §§ om utvisning av EES-medborgare och sådana medbor-

gares familjemedlemmar,

8 kap. 14 § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt,

EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående
åren och EES-medborgare som är barn,

8 a kap. 2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen

till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning
som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige,

9 kap. 4 och 5 §§ om omhändertagande av pass och andra identitetshand-

lingar,

9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,
9 kap. 12 § om omhändertagande för att verkställa ett avvisnings- eller ut-

visningsbeslut,

9 kap. 13 § om andra åtgärder för att möjliggöra verkställighet,
10 kap. 1, 2, 4�11 och 17 §§ om förvar och uppsikt,
12 kap. 1�5, 13 a och 21�23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,
13 kap. 1�7 §§ om muntlig handläggning hos förvaltningsmyndighet,
13 kap. 10 § om motivering av beslut,
13 kap. 11 § om tolkersättning,
13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,
13 kap. 15 och 16 §§ om DNA-analys,

1 Prop. 2016/17:191, bet. 2017/18:SfU5, rskr. 2017/18:7.

2 Senaste lydelse 2016:1240.

SFS 2017:905

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:905

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

16 kap. 1 § andra stycket om Migrationsöverdomstolen,
17 kap. 1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter,
18 kap. 1 § andra och tredje styckena om offentligt biträde för barn, och
19 kap. 1�4 §§ om kostnadsansvar.
Skyldigheten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen att lämna uppgifter gäller

vid tillämpningen av denna lag även i förhållande till regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar