SFS 2010:1403 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll / SFS 2010:1403 Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
101403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:572) om särskild
utlänningskontroll;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 3 d och 9 d §§ lagen (1991:572)

om särskild utlänningskontroll

2 ordet ⬝Regeringsrätten⬝ ska bytas ut mot

⬝Högsta förvaltningsdomstolen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse av
3 d § 2009:1545
9 d § 2009:1545.

SFS 2010:1403

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar