SFS 2008:941 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 2008:941 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
080941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

5 §

Utlänningar som deltar i verksamhet som avses i 4 § ska inte anses

som arbetstagare.

De ska dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1�9 §§,

3 kap. 1�4 och 6�13 §§, 4 kap. 1�4 och 8�10 §§, 5 kap. 1�3 §§ samt
7�9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160).

Därvid ska vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som

svarar för den verksamhet i vilken utlänningen deltar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

SFS 2008:941

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.