SFS 1980:620

800620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:620

Socialtjänstlag;

Utkom från trycket

den 29juli 1980

utfärdad den 19 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund
främja människomas

ekonomiska och sociala trygghet,

jämlikhet i levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällsli vet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas

och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människomas självbestäm­

manderätt och integritet.

Kommunens ansvar
2 § Vaije kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

3 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kom mu-t

nen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det a nsvar som vilar på andra

huvudmän.

4 § För att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten skall det i

varje kommun finnas en socialnämnd.

1244

' Prop. 1979/80:1. SoU 44, rskr 385.

¬

background image

Socialtjänstens innehåll

SFS 1980:620

Socialnämndens uppgifter
5 § Till socialnämndens uppgifter hör att

göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i komm unen,
medverka i samhällsplaneringen och i samarb ete med andra samhällsor­

gan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i ko mmu­

nen,

informera om socialtjänsten i komm unen,

genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningar­

na för goda levnadsförhållanden.

svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekono­

misk hjälp och annat bistånd till familjer och e nskilda som behöver det.

Rätten till bistånd

6 § Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
och sin livsföring i ö vrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat
sätt.

Den en skilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett själv­

ständigt liv.

Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet

1 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på

nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till at t påverka utform­
ningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall

också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utfor­

mas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och be vaka att åtgärder

vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn

och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskil­
da stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till

arbete, bostad och utbildning.

8 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om so­

cialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt

skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organi­
sationer och andra föreningar.

9 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genom­
föras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra sam­

hällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

10 § Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan
service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med
andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv­

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed

jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj

1245

¬

background image

SFS 1980: 620

med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelä­

genheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.

�&tgärder mot missbruk

11 § Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka miss­

bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Insatser för barn

och ungdom bör därvid ägnas särskild uppmärksamhet.

Socialnämnden skall genom information till m yndigheter, grupper och

enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skade­

verkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Nämnden
skall även stödja den enskilde missbrukaren och se till att han få r den hjälp
eller vård som behövs för att komma ifrån missbruket.

Omsorger om barn och ungdom

12 § Socialnämnden skall

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål­

landen,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom och

söija för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får

det skydd och stöd som de behöver och, om h änsynen till den unges bästa

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.

13 § För barn som stadigvarande vistas i kommunen skall bedrivas för-

skole- och fritidshemsverksamhet.

Förskoleverksamheten avser barn som inte har uppnått skolpliktig ålder

och barn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 32 § a ndra stycket skolla­
gen (1%2:319).

Fritidshemsverksamheten avser skolpliktiga barn till och med tolv års

ålder.

14 § Barn skall anvisas plats i förskol a från och med höstterminen det år
då de fyller sex år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om åre t.

De barn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 32 § andra stycket skolla­

gen (1962: 319) skall anvisas plats i för skola.

Kan förskola på grund av barnens restider eller av andra skäl inte bedri­

vas i den omfattning som anges i förs ta stycket, får kommunen dela upp

förskolan på två år. Barn som berörs av sådan uppdelning skall anvisas

plats i förskolan från och med höst terminen det år då barnet fyller fem år.

Sådan förskola skall omfatta sammanlagt minst 700 timmar.

15 § De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola tidigare än som anges i

14 § första s tycket eller med förtur anvisas plats i fritidshem, om inte bar­

nens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.

Socialnämnden skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka

barn som behöver anvisas plats i förskola eller fritidshem enligt första

1246

stycket.

¬

background image

16 § Socialnämnden skall verka för att barn som avses i 14 och 15 §§ ut-

SFS 1980: 620

nyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten

och syftet med denna.

17 § Kommunen skall genom en planmässig utbyggnad av förskole- och

fritidshemsverksamheten sörja för att de barn som på grund av föräldrar­

nas förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad ut­
över vad som följer av 14 och 15 §§ får sådan omvårdnad, när inte behovet
tillgodoses på annat sätt.

I kommunen skall finnas en av kommunfullmäktige antagen plan för för­

skole- och fritidshemsverksamheten. Planen skall avse en period av minst
fem år.

18 § Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon an nan institution, skall

huvudmannen för institutionen sörja för att barnet får tillfälle att delta i
verksamhet som motsvarar den som erbjuds i fö rskola eller fritidshems­
verksamhet.

Omsorger om äldre människor

19 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att

leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i ge­

menskap med andra.

20 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostä­

der och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåt­

komlig service.

För äldre människor med behov av särskilt stöd skall kommunen inrätta

bostäder med gemensam service (servicehus).

�vergången från ett yrkesverksamt liv skall underlättas genom informa­

tion och ann at stöd.

Omsorger om människor med handikapp

21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psy­
kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsför ing får möj­
lighet att delta i samhäl lets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till a tt den enskilde får en meningsfull

sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans be­

hov av särskilt stöd.

Vård i familjehem och i hem för vård eller boende

22 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i
ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård

eller boende.

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har

tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med

de anhöriga och kontakt med hemmiljön.

23 § Behovet av hem för vård eller boende inom varje landstingskommun

skall tillgodoses av landstingskommunen och kommunerna i områ det.

1247

¬

background image

\

SFS 1980:620

Landstingskommunen och kommunerna upprättar gemensamt en plan

över behovet av sådana hem och fördelningen av ansvaret för deras inrät­

tande och drift. Planen skall redovisas för länsstyrelsen.

24 § Vård i fam iljehem och hem för vård eller boende skall bedrivas i

samråd med socialnämnden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar yt­

terligare föreskrifter om vård i sådana hem.

Särskilda regler till skydd för underåriga
25 § En underårig får inte utan socialnämndens medgivande tas emot för
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av

hans föräldrar eller någon a nnan som har vårdnaden om honom. Som ett

medgivande anses socialnämndens beslut att bereda den underårige vård i

ett visst familjehem.

�r det fråga om att ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera det,

skall medgivandet inhämtas innan barnet lämnar sitt hemland. Medgivan­

det upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hem met inom et t år
från det medgivandet lämnades.

26 § Socialnämnden skall

medverka till att de underåriga som avses i 25 § fär god vård och fostran

och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,

verka för att de får lämplig utbildning och

lämna vårdnadshavama och dem som vårdar sådana underåriga råd,

stöd och annan hjälp som de behöver.

27 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda en per­

son som har sitt hem inom kommunen att utan nämndens medgivande ta

emot andras underåriga barn för sådan vistelse i hemmet som inte är tillfäl-
1ig-

28 § Socialnämnden får för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har

vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 25 §, om

det finns risk som inte är ringa för att barnets kroppsliga eller själsliga häl­

sa skadas om det sldljs från hemmet.

Om det finns sannolika skäl för att en sådan risk föreligger men den be­

hövliga utredningen inte har kunnat slutföras, får ett tillfälligt förbud med­

delas att gälla i av vaktan på att ärendet kan slutligt avgöras, dock högst
fyra veckor.

Ett förbud enligt denna paragraf hindrar inte att barnet skiljs från hem­

met på grund av ett beslut enligt 21 kap. föräldrabalken.

29 § Socialnämndens ordförande får meddela förbud enligt 28 §, om so­

cialnämndens prövning inte kan avvaktas utan fara eller allvarlig olägen­

het.

Ett förbud som ordföranden har meddelat gäller tills vidare i avvaktan

på nämndens prövning. Nämnden skall pröva förbudet utan dröjsmål och

1248

senast inom tio dagar från ordförandens beslut.

¬

background image

30 § Ett medgivande enligt 25 § första stycket meddelas av socialnämn-

SFS 1980:620

den i vårdnadshavares hemkommun. Om nämndens prövning gäller ett

hem i en annan kommun, skall nämnden rådgöra med socialnämnden i den

kommunen innan den fattar sitt beslut.

Ett medgivande enligt 25 § andra stycket meddelas av socialnämnden i

de blivande adoptivföräldrarnas hemkommun.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 25 § fullgör skyldigheter­

na enligt 26 § samt beslutar i frågor som avses i 28 §.

31 § Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksam­
het som syftar till att förmedla underåriga till hem som avses i 25 §.

Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall läm na för-

medlingshjälp m.m. finns bestämmelser i lagen (1979:552) om internatio­

nell adoptionshjälp.

32 § Bestämmelser om vård av unga i vissa fall finns i lagen (1980:621)

med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Avgifter m. m.

33 § Socialnämnden får återkräva ekonomisk hjälp som den enskilde har

erhållit enligt 6 §, endast om den har lämnats som förskott på en förmån el­
ler ersättning eller till den som är indragen i arbetskonflikt.

Har ekonomisk hjälp lämnats i ann at fall än som avses i 6 § , får social­

nämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetal­

ning.

34 § Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kost­

nadsansvar för den enskilde vårdtagaren. För andra stöd- och hjälpinsatser

får kommunen ta ut skälig ersättning.

Om en underårig genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem

än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning delta i kommu­

nens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden

får i sådant fall uppbära underhållsbidrag som avser den underårige.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänst för vilken av­

gift har bestämts enligt 35 §.

35 § För plats i förskola eller i f ritidshem, färdtjänst, social hemhjälp,
boende i servicehus eller annan liknande social tjänst får kommunen ta ut
skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får
dock inte överstiga kommunens självkostnader.

För sådana platser i förskola som avses i 14 och 15 §§ får avgift tas ut en­

dast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i v eckan eller 525 tim­

mar om året.

Avgifter som avser helinackordering i servicehus för äldre människor

skall bestämmas så att de boende förbehålls tillräcldiga medel för sina per­
sonliga behov. Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om sådana av­

gifter.

1249

79-SFS 1980

¬

background image

SFS 1980:620

36 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte be­
talar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 § eller för kostnad som
kommunen har haft enligt 34 § första eller andra stycket, skall talan väckas

hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Talan
väcks vid länsrätten i det län där den enskilde är bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom

att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att kla­

ra sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga

skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

37 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldig­

het som avses i 33 § och 34 § första och andra styckena.

Nämndorganisationen

Socialnämnden
38 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen (1977:179) gäller i

tillämpliga delar socialnämnd

2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,

5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,

6 § om ordförande och vice ordförande,

7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman­

träde,

8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,

9 § första stycket om beslutförhet,

10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m.,
11 § om delgivning m. m.,
12 § om reglemente och delegation.

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 § första stycket eller

6 § kommunallagen.

39 § Socialnämnden skall själv eller genom ombud föra kommunens ta­
lan i mål o ch ärenden som enligt denna lag eller annan författning ankom­

mer på socialnämnden.

Socialnämnden skall även i övrigt ha hand om förvaltning och verkstäl­

lighet inom sitt verksamhetsområde, i den mån dessa uppgifter inte till­
kommer någon annan enligt beslut som avses i 3 kap. 14 § kommunallagen
(1977:179).

40 § Socialnämnden skall hos fullmäktige, konununstyrelsen och övriga
nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden

finner påkallade.

Socialnämnden får inhämta yttranden och upplysningar från kommun­

styrelsen och övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän i den
egna kommunen, när det behövs för nämndens verksamhet,

1250

¬

background image

Social distriktsnämnd

SFS 1980:620

41 § Kommunfullmäktige får besluta att i kommunen inrätta två eller fle­
ra sociala distriktsnämnder, var och en för ett geografiskt distrikt.

42 § En social distriktsnämnd skall följa utvecklingen inom distriktet och
hos socialnämnden anmäla behovet av åtgärder beträffande samhällsmil-

jön, den sociala planeringen och den allmänt förebyggande verksamheten.

43 § De sociala distriktsnämndema avgör ärenden som enligt denna lag
eller annan författning ankommer på socialnämnden och som avser vård
eller någon annan åtgärd beträffande en enskild person, om inte kommun­

fullmäktige har beslutat annorlunda beträffande en viss grupp av ärenden.

44 § Om kommunfullmäktige beslutar det, får socialnämnden uppdra åt

distriktsnämndema att

1. besluta i frågor som gäller den allmänt förebyggande verksamheten i

distriktet,

2. handha förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som annars

förvaltas av socialnämnden,

3. handlägga frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från

tjänst samt andra frågor beträffande personal inom distriktsnämndens

verksamhetsområde.

45 § Sociala distriktsnämnders budgetförslag skall lämnas till social­
nämnden, som med eget yttrande överlämnar förslagen tiU kommunstyrel­
sen.

46 § Vad s om sägs i de nna lag eller annan författning om socialnämnd

tillämpas också på sociala distriktsnämnder. Bestämmelsen i 39 § andra

stycket gäller dock inte distriktsnämnder om inte annat följer av bestäm­

melserna i 44 §. Distriktsnämnder får inte heller göra framställning hos

fullmäktige med stöd av 40 § första stycket.

Delegation

47 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte avse vad

som ankommer på nämnden enligt 2, 5 och 6 §§, 11 § första och andra

styckena, 17 § tredje stycket samt 18 § lagen (1980:621) med särskilda be­

stämmelser om vård av unga.

I de kommuner där sociala distriktsnämnder inte har inrättats får dock

beslutanderätten i frågor som avses i första stycket uppdras åt en särskild

avdelning som består av ledamöter eller suppleanter i nämnden.

48 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-
äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap. 4 § föräldrabalken,
2 kap. föräldrabalken, dock inte uppgifter enligt 7 § eller beslut att inte

påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning enligt 9 §,

3 kap. föräldrabalken,
7 kap. 2 § och 7 § föräldrabalken, dock inte om avtalet innefattar åtagan­

de att utge engångsbelopp, samt 11 § föräldrabalken.

1251

¬

background image

\

SFS 1980:620

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta be­

fogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25, 27 eller 28 § denna lag
eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen
(1947: 529) om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (196 4:143) om bi­
dragsförskott.

49 § Om rätt att i vissa fall fatta beslut i socialn ämndens ställe finns be­

stämmelser i 29 § för sta stycket och i lagen (1980:621) med särskilda be­

stämmelser om vård av unga.

Handläggning av ärenden m. m.

50 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som ge­
nom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och
som kan för anleda någon åtgärd av nämnden.

51 § Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för

ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så

att den som är obehörig inte får tillgång till dem.

52 § Den enskilde bör hållas underrättad om de joumalanteckningar och
andra anteckningar som förs om honom.

53 § 1 ärenden hos .socialnämnd gäller 4 och 5 §§ förvaltningslagen

(1971:290) om Jäv.

Dessutom skall, utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen, i alla ärenden en­

ligt denna lag följande bestämmelser i förvaltningslagen tillämpas

6 § om ombud och biträde,
8 § om vägledning av part,

9 § om tolk,

10 § om remiss.

54 § Om e tt ärende hos socialnämnden avser myndighetsutövning mot
enskild, skall utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971:290) följande be­
stämmelser i förvaltningslagen tillämpas

14 § om parts rätt till insyn,

15 § om kommunikation,

16 § om parts rätt att meddela sig muntligen,
17 § om be slutsmotivering,
19 § om rättelse av beslut,

20 § om ansvar.

Bestämmelserna i 14 och 15 §§ förvaltningslagen gäller dock inte uppgif­

ter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i för skola eller fri­
tidshem eller i servicehus eller om någon annan liknande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansö­

kan eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ären de som rör

1252

myndighetsutövning mot enskild h os denna.

¬

background image

55 § Den som enligt vad som sägs i 54 § skall ges tillfälle att yttra sig en-

SFS 1980:620

ligt 15 § förvaltning slagen (1971:290) har rätt att få företräde infor nämn­

den, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas om sin rätt att få före­

träde inför nämnden.

56 § Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och

ärenden enligt denna lag.

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen

och barnet inte kan antas ta skada av det.

57 § Socialnämnden har rätt att av de allmänna försäkringskassorna eller

erkända arbetslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp som har

lämnats till enskilda, som har ärenden hos nämnden.

58 § I mål och ärenden enligt denna lag som avser myndighetsutövning

mot enskild får delgivning inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgiv­
ningslagen (1970:428).

Register m. m.

59 § I sådana personregister hos socialnämnden som utgör sammanställ­

ningar av uppgifter får inte tas in uppgifter om ömtåliga personliga förhål­

landen.

Detta hindrar inte att det i ett per sonregister tas in uppgifter om åtgärder

som har beslutats inom socialtjänsten och som innebär myndighetsutöv­

ning och den bestämmelse på vilken ett beslut om en sådan åtgärd grundas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar yt­

terligare föreskrifter om registren.

60 § Anteckningar och andra uppgifter i en p ersonakt som tillhör social­

nämndens personregister skall gallras ut fem år efter det sista anteckning­

en gjordes i a kten. När ansvaret för socialtjänsten har gått över till en an­

nan socialnämnd, skall tiden för gallringsplikten räknas från den sista an­
teckningen i ak ten hos den nämnden.

Uppgifter i p ersonregister som avses i 59 § första stycket skall gallras ut

fem år efter det att de förhållanden som uppgiften avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallrings­

skyldigheten inträdde.

61 § I fråga om personregister som förs med hjälp av automatisk databe­

handling finns bestämmelser i datala gen (1973:289).

62 § Originalhandlingar som rör utredning om att fastställa faderskap

eller om underhållsbidrag får inte gallras med stöd av bestämmelserna i
60 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri­

va andra undantag från gallringsskyldigheten.

63 § Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, ur

personregister lämna ut uppgifter till statistiska centralbyrån för angelägna

statistiska ändamål.

'

¬

background image

SFS 1980:620

64 § Socialnämnden skall lämna ut uppgifter ur personregister till statli­
ga myndigheter, när detta begärs for forskningsändamål och det kan ske

utan risk för att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

65 § Socialnämnden skall på begäran av en annan myndighet till denna

lämna uppgifter om utgiven ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika fel­

aktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig taxering.

66 § Av 1 k ap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden

utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens
verksamhet. Detsamma gäller enligt 14 kap. 2 § tredje stycket samma lag
beträffande vissa brott som riktar sig mot underåriga.

Socialstyrelsens och länsstyrelsens upi>gifter
67 § Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i riket. S tyrelsen skall

följa oc h vidareutveckla socialtjänsten. Till ledning for tillämpningen av

denna lag utfärdar socialstyrelsen allmänna råd.

68 § Länsstyrelsen skall inom länet

följa socialnämndemas tillämpning av denna lag,
informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,

biträda socialnämnderna med råd i der as verksamhet,

främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och

andra samhällsorgan,

även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett än­

damålsenligt sätt.

Hem för vård eller boende står under länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrel­

sen har rätt att inspektera verksamheten vid hemmen.

69 § Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för vård
eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem står

under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där hemmet är belä­

get. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet.

Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för vård

under en begränsad del av dygnet.

Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.

70 § Om de t föreligger något missförhållande vid et t hem för vård eller

boende, skall länsstyrelsen förelägga ledningen för hemmet att avhjälpa

missförhållandet.

Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte

efterkoms, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

�vriga bestämmelser

Anmälan om misshandel m. m. mot underåriga

71 § Var och en som får kännedom om att en underårig misshandlas i
hemmet eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hans

1254

hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden.

¬

background image

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är

SFS 1980:620

anställda hos sådana myndigheter är skyldiga att genast till socialnämnden
anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära
att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta gäller
även läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte har sådan

anställning.

Anmälningsplikt gäller även för dem som är verksamma inom kommunal

familjerådgivning, om de i sin v erksamhet får kännedom om att en under-
årig misshandlas i hemmet.

�verflyttning av ärende

72 § Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd beträffande en
enskild person kan flyttas över till en annan socialnämnd, om denna

nämnd samtycker till det.

�verklagande av beslut

73 § Socialnämndens beslut överklagas hos länsrätten genom besvär,
om nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,

förbud enligt 27 eller 28 § eller
eftergift enligt 37 §.

Besvär enligt första stycket får inte föras mot beslut i fråga om bistånd

till annan.

Vid handläggning i kamma rrätt av mål om förbud enligt 28 § skall nämn­

demän ingå i rätten.

74 § Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 § eller om fö­

reläggande eller förbud enligt 70 § får överklagas hos kammarrätten genom
besvär.

Länsstyrelsens beslut om föreläggande eller förbud enligt 70 § och kam­

marrättens motsvarande beslut gäller omedelbart.

Böter
75 § Till böter döms den som

1. åsidosätter bestämmelserna i 25 § el ler 31 § fö rsta stycket, om inte

gärningen i sistnämnda fall är belagd med straff i lagen (1979:552) om inter­

nationell adoptionshjälp,

2. överträder förbud som har meddelats med stöd av 27 eller 28 §,

3. utan tillstånd driver ett sådant heiji för vård eller boende som avses i

69 §,

4. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 70 § fo rtsätter verk­

samheten vid ett hem för vård eller boende.

Allmänt åtril får väckas endast om gärningen har anmälts till åtal av so­

cialnämnden, länsstyrelsen eller socialstyrelsen.

Kommuner utanför landsting

76 § Vad som sägs i denna lag om landstingskommun skall tillämpas ock­
så på en kommun som inte tillhör någon landstingskommun.

1255

¬

background image

\

SFS 1980:620

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Genom lagen upphävs

1. bamavårdslagen (I960:97),

2. lagen (1954:579) om nykt erhetsvård,

3. lagen (1956:2) om socialhjälp,
4. lagen (1970: 2%) om social centralnämnd m. m.,
5. lagen (1976: 381) om ba rnomsorg,
6. lagen (1936: 56) om socialregister.

2. Fram till den i januari 1983 skall i stället för bestämmelsen i 23 §

första stycket gälla att behovet av hem för vård eller boende skall tillgodo­
ses inom ramen för den organisation som finns vid lagens ikr aftträdande.

3. Bestämmelserna i 60 § om gallring tillämpas tidigast den 1 januari

1987 i fråga om uppgifter o ch andra anteckningar som avser tiden före den

I januari 1982 .

4. Om ett beslut fattats före den 1 januari 1982 med stöd av en bestäm­

melse i bam avårdslagen (I%0: 97) och en motsvarande bestämmelse finns

i socialtjänst lagen skall beslutet anses meddelat med stöd av den nya la­

gen.

1 fråga om beslut om omhändertagande för samhällsvård enligt 31 § bar­

navårdslagen gäller dock bamavårdslagens bestämmelser fram till den 1

juli 198 2.

5. Av övergångsbestämmelser till lagen (1980:621) med särskilda be­

stämmelser om vård av unga framgår att beslut om omhändertagande för
samhällsvård enligt 29 § bam avårdslagen (1960:97) skall anses som beslut

om vård med stöd av nämnda lag.

Av samma övergångsbestämmelser framgår att även vissa andra beslut

enligt bamavårdslagen kan bestå viss tid efter den nya lagens ikraftträdan­

de.

6. Besvär över beslut rörande rätt till socialhjälp enligt lagen (1956:2)

om socialhjälp prövas enligt äldre bestämmelser.

7. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om en kommuns rätt till

ersättning från en annan kommun för kostnader som har uppkommit före
utgången av år 1981 för socialhjälp enligt 12 § lagen (1956:2) om social­
hjälp eller för utgifter i samb and med omhändertagande för samhällsvård
enligt bamavårdslagen (1%0:97).

8. Bestämmelsema i lagen (1956:2) om socialhjälp gäller fortfarande i

fråga om kommuners rätt till ersättning av enskilda för socialhjälp som har
lämnats före utgången av år 1981. Talan om ersättning som förs efter den­

na tidpunkt skall dock väckas vid länsrätten.

9. Mål som avses i p. 6-8 och som inte avgjorts före utgången av år

1981 skall efter den tidpunkten prövas av länsrättema.

10. Bestämmelserna i lagen (1976: 381) om ba momsorg gäller fortfaran­

de i fråga om a vgift som avser tid före den 1 januari 1982.

11. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som

har ersatts genom en bestämmelse i den na lag, tillämpas i ställe t den nya
bestämmelsen.

Bestämmelser i lag eller annan författning om fosterbarn, fosterföräldrar

1256

¬

background image

eller fosterhem tillämpas dock i den betydelse som de har i den författning-

SFS 1980:620

en.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN S�DER

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.