SFS 2016:381 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 2016:381 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
160381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 28 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:137) om mot-

tagande av asylsökande m.fl.

dels att 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

11 §

2

Rätten till bistånd upphör

1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första stycket 2

samt 8 § andra och tredje stycket, eller

2. när utlänningen lämnar landet.
För en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett eget barn under

18 år eller ett barn under 18 år för vilket han eller hon får anses ha trätt i för-
äldrarnas ställe upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt,
också

1. när utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första

stycket utlänningslagen (2005:716) löper ut, eller

2. när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte

innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa.

Rätten till bistånd upphör dock inte när den tidsfrist som anges i andra

stycket 1 löper ut om beslutet om avvisning eller utvisning då inte får verk-
ställas till följd av att Migrationsverket eller en domstol har beslutat om inhi-
bition eller har beviljat ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.
Rätten till bistånd upphör då, om det inte är uppenbart oskäligt, i stället en
vecka efter det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställ-
bart.

11 a §

Om rätten till bistånd har upphört enligt 11 § andra eller tredje

stycket och Migrationsverket eller en domstol därefter beslutar om inhibition
i verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlän-
ningslagen (2005:716), har utlänningen efter anmälan till Migrationsverket
åter rätt till bistånd enligt denna lag. Blir beslutet om avvisning eller utvisning
på nytt verkställbart upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskä-
ligt, en vecka efter den tidpunkten.

1 Prop. 2015/16:146, bet. 2015/16:FiU42, rskr 2015/16:211.

2 Senaste lydelse 1995:558.

SFS 2016:381

Utkom från trycket
den 11 maj 2016

background image

2

SFS 2016:381

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar