SFS 2018:346 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 2018:346 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl
SFS2018-346.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av

asylsökande m.fl.

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 b, 3, och 3 a §§ lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1 b §2 I 2, 3 och 3 a §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av
barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i
föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare
(ensamkommande barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge
barnet är att anse som ensamkommande.

3 §3 Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrations-
verket erbjudas plats på en förläggning.

Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första

stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en
kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun
ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i
2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får

placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om

1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen,
2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestäm-

melser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn
med motsvarande vårdbehov, eller

3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

3 a §4 En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte
önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå registreras vid
en sådan. Alla ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2
ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket ansvarar sedan för att
bistånd lämnas enligt denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av

socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

En kommun ska lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses

i 1 § första stycket 2 om de vistas i kommunen och om biståndet behövs till
dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas.

1 Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253.

2 Senaste lydelse 2017:578.

3 Senaste lydelse 2013:755.

4 Senaste lydelse 2002:1112.

SFS

2018:346

Publicerad
den

4 maj 2018

background image

2

SFS

2018:346

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för placering av ensamkommande

barn i en annan kommun än den kommun som har anvisats av Migrations-
verket, om placeringen skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.