SFS 1994:1736 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl.

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 1994:1736 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl.
SFS 1994_1736 Lag om ändring i lagen (1994_137) om mottagande av asylsökande m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1736
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m. fl.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m. fl. skall införas en ny paragraf, 25 §, samt närmast
före 25 § en ny rubrik av följande lydelse.

Krig och krigsfara m. m.

25 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter som avviker från
denna lag, om Sverige är i krig eller krigsfara eller det råder sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför
Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Marianne Eliason
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95: FöU2, rskr. 1994/95:80.

6336

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar