SFS 1996:1384 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 1996:1384 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
SFS 1996_1384 Lag om ändring i lagen (1994_137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1384
Utkom från trycket
den 20 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:137) om motta-

gande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §2 I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till

utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap. 2 eller 3 § ut-

länningslagen (1989:529) (asylsökande),

2. har beviljats tidsberänsat uppehållstillstånd med stöd av bestämmel-

serna i 2 kap. 4 a § utlänningslagen, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl med-

getts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 6 § social-

tjänstlagen (1980:620) för förmåner av motsvarande karaktär.

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en

förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare
som har uppehållstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

LENA HJELM-WALL�0N

Dan Sandberg

(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97SfU5, rskr. 1996/97:80.

2

Senaste lydelse 1995:558.

2547

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar