SFS 1971:602

710602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:602 Lag

Utkom från t rycket om ändring i lagen (1 950:382) om svenskt

den 27 juli 1 971

medborgarskap;

given Stockholms slott de n 30 juni 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-
dagenL funnit gott förordna, att 12 § lagen (1950; 382) om svenskt med­
borgarskap skall ha nedan angivna lydelse.

12 §- Talan mot den centrala utlänningsmyndighetens beslut föres hos

Konungen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut föres hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 2 22.

2 Senaste lydelse 1968; 704.

ERIC HOLMQVIST

(Inrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.