SFS 1971:1189

711189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:1189

om ändring i lagen (1950: 382) om svenskt

utkom fr ån trycket

medborgarskap;

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 6 § lagen (1950; 382) om svenskt

medborgarskap skall ha nedan angivna lydelse,

6 §2 Utlänning, som

1. fyllt aderton år;

2. sedan sju år har hemvist här i riket;
3. fört en hederlig vandel; samt
4. har möjlighet att försörja sig och sin familj,

kan på ansökan upptagas till svensk medborgare (naturaliseras). Frå­

ga om naturalisation prövas av den centrala utlänningsmyndighet som
avses i 3 § utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193).

Finnes det medföra gagn för riket att sökanden upptages till svensk

medborgare eller har sökanden förut ägt svenskt medborgarskap eller
1 Prop. 1971; 155, InU 37 , rskr 351.

2 S enaste lydelse 1968: 704.

2701

⬢' -i.

¬

background image

SFS 1971:1189

är sökanden gift med svensk medborgare eller föreligga eljest med

hänsyn till sökandens förhållanden särskilda skäl för dennes uppta­
gande till svensk medborgare, må naturalisation beviljas, även om de
i första stycket stadgade villkoren icke äro uppfyllda. �r sökanden
dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, må även om annat sär­

skilt skäl ej föreligger avvikelse ske från det under punkt 2 angivna
villkoret.

Förlorar sökande, som har utländskt medborgarskap, ej detta i och

med sin naturalisation utan fordras härför medgivande av den ut­
ländska statens regering eller annan myndighet, må som villkor för

medborgarskapets förvärvande stadgas, att sökanden inför den cen­
trala utlänningsmyndigheten inom viss tid styrker att dylikt medgi­
vande lämnats.

Då utlänning enligt denna paragraf upptages till svenskt medborgare,

bestämmer den centrala utlänningsmyndigheten, huruvida naturalisa-
tionen skall omfatta även sökandens ogifta barn under aderton år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ärende som

anhängiggjorts hos länsstyrelsen före den 1 januari 1972,

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CAMILLA ODHNOFF

(Inrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.