SFS 1976:469

760469.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1950:382) om svenskt

medborgarskap;

utfärdad den 10 juni 1976.

SFS 1976:469

Utkom från trycket

den 23 juni 1976

Enligt riksdagens beslut^ f�reskrives i fråga om lagen (1950: 382) om

svenskt medborgarskap

dels att i 9 a, 11, 12 och 14 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot

"regeringen",

dels att 1, 5, 6, 10 och 13 a §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

1 § Barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen, om

1. fadern är svensk medborgare och gift med barnets moder,

2. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift

med barnets m oder,

3. modern är svensk medborgare och gift med barnets fader eller

änka efter honom, men fadern ej har medborgarskap i någon stat eller

barnet icke vid födelsen f örvärvar faderns medborgarskap,

4. modern är svensk medborgare och inte är gift med barnets fader

eller änka efter honom.

Hittebarn som anträffas här i r iket anses såsom svensk medborgare in­

till dess annat utrönes.

1 Prop. 1975/76; 136, InU 44, rsk r 400 .

895

¬

background image

SFS 1976:469

2 § Ingår svensk man äktenskap med utländsk kvinna, blir före äkten­

skapet fött barn till makarna svensk medborgare, om det är ogift och ej

fyllt aderton år.

3 § Utlänning, som oavbrutet haft sitt hemvist i riket från det han
fyllt sexton år och dessutom tidigare haft sitt hemvist här under sam­
manlagt minst fem år, förvärvar svenskt medborgarskap genom att, efter

det han fyllt tjuguett år men innan han fyllt tjugutre år, hos länsstyrel­

sen i det län där han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan att

bliva svensk medborgare. Den som icke är medborgare i någon stat eller

styrker, att han skulle förlora sitt utländska medborgarskap genom att

förvärva svenskt medborgarskap, må dock göra sådan anmälan redan

då han fyllt aderton år, om han vid tiden för anmälan har sitt hemvist
i riket sedan fem år och dessutom tidigare haft sitt hemvist här under
sammanlagt minst fem år.

Då riket är i krig, äger vad i första stycket är stadgat icke tillämp­

ning å den som är medborgare i fientlig stat eller som där ägt med­

borgarskap men förlorat det utan att förvärva medborgarskap i annan

stat.

4 § Har någon, som vid födelsen blivit svensk och oavbrutet haft sitt
hemvist här i riket intill aderton års ålder, förlorat sitt svenska med­
borgarskap, återvinner han, om han sedan två år har hemvist i riket,
medborgarskapet genom att hos länsstyrelsen i det län där han är kyrko­
bokförd skriftligen anmäla sin önskan härom. Den som är utländsk med­
borgare återvinner dock icke svenskt medborgarskap, med mindre han

styrker, att han därigenom skulle förlora det utländska medborgarska­

pet.

5 § Blir utländsk man svensk medborgare enligt 3 eller 4 §, medför

detta svenskt medborgarskap jämväl för hans ogifta barn som har hem­
vist här i riket och ej fyllt aderton år, om han ensam har vårdnaden
om barnet eller har vårdnaden gemensamt med barnets moder och mo­

dern är svensk medborgare.

Vad i första stycket är stadgat om att barn förvärvar medborgarskap

tillsammans med fadern skall äga motsvarande tillämpning på förhål­
landet mellan barn och modern.

Blir fader och moder till ogift barn som har hemvist här i riket och

ej fyllt aderton år samtidigt svenska medborgare enligt 3 eller 4 §, med­
för detta svenskt medborgarskap jämväl för barnet, om barnet står un­

der bådas vårdnad,

6 §2 Utlänning, som

1. fyllt aderton år;
2. sedan fem år eller, i f råga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk

medborgare, sedan tvä år har hemvist här i riket; samt

3. fört en hederlig vandel,
kan på ansökan upptagas till svensk medborgare (naturaliseras). Fråga

896

^ Senaste lydelse 1971: 1189.

¬

background image

om naturalisation prövas av den centrala utlänningsmyndighet som av-

SFS 1976: 469

ses i 3 § utlänningslagen den 30 april 1954 (193).

Finnes det medföra gagn för riket att sökanden upptages till svensk

medborgare eller har sökanden förut ägt svenskt medborgarskap eller är

sökanden gift med svensk medborgare eller föreligga eljest med hänsyn

till sökandens förhållanden särskilda skäl för dennes upptagande till
svensk medborgare, må naturalisation beviljas, även om de i första

stycket stadgade villkoren icke äro uppfyllda.

Förlorar sökande, som har utländskt medborgarskap, ej detta i och

med sin naturalisation utan fordras härför medgivande av den utländska

statens regering eller annan myndighet, må som villkor för medborgar­

skapets förvärvande stadgas, att sökanden inför den centrala utlännings­

myndigheten inom viss tid st yrker att dylikt medgivande lämnats.

Då utlänning enligt denna paragraf upptages till svensk medborgare,

bestämmer den centrala utlänningsmyndigheten, huruvida naturalisatio-
nen skall omfatta även sökandens ogifta barn under aderton år.

7 § Svenskt medborgarskap förloras av

1. den som förvärvar utländskt medborgarskap efter ansökan eller ut­

tryckligt samtycke;

2. den som förvärvar utländskt medborgarskap genom att inträda i

allmän tjänst i annan stat;

3. ogift barn under aderton år, som blir utländsk medborgare genom

att utländskt medborgarskap, på sätt avses ovan i paragrafen, förvärvas

av fö räldrarna, om de hava vårdnaden om barnet, eller av endera, om
han antingen ensam har vårdnaden eller har vårdnaden tillsammans

med den andre och denne icke är svensk medborgare;

4. ogift barn under aderton år, som blir utländsk medborgare ge­

nom a tt föräldrarna ingå äktenskap med varandra; har barnet hemvist
här i riket, inträder dock förlust av svenskt medborgarskap endast om
barnet innan det fyllt aderton år flyttar ur riket och då har utländskt
medborgarskap.

8 § Svenskt me dborgare, som är född utom riket samt aldrig här haft

hemvist och ej heller uppehållit sig här under förhållanden som tyda
på samhörighet med Sverige, förlorar sitt svenska medborgarskap, när
han fyller tjugutvå år. På dessförinnan gjord ansökan må dock den cen­
trala utlänningsmyndigheten medgiva att medborgarskapet bibehålles.

När någon enligt första stycket förlorar svenskt medborgarskap, med­

för detta förlust av sådant medborgarskap även för hans barn, som
förvärvat medborgarskapet till följd av att han varit svensk medborgare,
om icke förlusten skulle leda till att barnet kommer att sakna med­
borgarskap,

9 § Den centrala utlänningsmyndigheten må på ansökan befria den
som är eller önskar bliva utländsk medborgare från hans svenska med­

borgarskap. � r sökanden ej redan utländsk medborgare, slcall som vill­
kor för befrielsen stadgas, att han inom viss tid förvärvar medborgar­
skap i annan stat.

897

57�SFS 197 6

¬

background image

->Si;

SFS 1976:469

898

9 a §3 Om särskilda skäl föreligga, äger den centrala utlänningsmyn­

digheten överlämna ärende som avses i 6 §, 8 § första stycket eller 9 §

till regeringen för avgörande,

10 §4 Regeringen äger, efter avtal med D anmark, Finland, Island eller

Norge, förordna om tillämpning av en eller flera av bestämmelserna un­

der a)�c) här nedan. Med fördragsslutande stat avses i dessa bestäm­

melser den eller de stater, med vilka Sverige ingått avtal om tillämp­
ning av bestämmelsen i fråga.

a) I fråga om anmälan enligt 3 § likställes hemvist i fördragsslutande

stat med hemvist i riket i den mån hemvisttiden infallit före sexton års

ålder och tidigare än fem år före anmälan.

Såvitt angår 4 § likställes hemvist intill tolv års ålder i fördragsslu­

tande stat med hemvist i riket.

Bestämmelsen i 8 § första stycket äger ej tillämpning på den som un­

der sammanlagt minst sju år haft hemvist i fördragsslutande stat.

b) Medborgare i fördragsslutande stat som

1. förvärvat medborgarskapet på annat sätt än genom naturalisation;

2. fyllt aderton år;

I

3. sedan fem år har hemvist här i riket; samt
4. icke under denna tid dömts till fängelse,

förvärvar svenskt medborgarskap genom att hos länsstyrelsen i del

län där han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan härom. Vid
sådant förvärv av medborgarskap skall vad i 5 § stadgas äga motsvaran­
de tillämpning.

c) Den som förlorat svenskt medborgarskap och därefter oavbrutet

varit medborgare i fördragsslutande stat, återvinner svenskt medborgar­

skap genom att, efter det han tagit hemvist här i riket, hos länsstyrelsen

i det län där han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan härom.

Vid sådant förvärv av medborgarskap skall vad i 5 § stadgas äga mot­

svarande tillämpning.

11 § När någon gör anmälan enligt 3, 4 eUer 10 §, åligger det läns­

styrelsen att meddela beslut, huruvida på grund av anmälningen svenskt

medborgarskap förvärvats eller ej.

ViU någon erhålla förklaring att han är svensk medborgare, må han

göra ansökan därom hos regeringen, som efter regeringsrättens hörande

äger meddela sådan förklaring; dock må härvid icke prövas fråga som

avses i första stycket.

12 §3 Talan mot deh centrala utlänningsmyndighetens beslut föres hos

regeringen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut föres hos kammarrätten genom be­

svär.

13 § Den som fyllt aderton år äger utan hinder av att han står under

annans vårdnad själv göra ansökan eller anmälan enligt denna lag.

Anmälan må ej göras genom förmyndare eller vårdnadshavare.

3 Senaste lydelse 1968: 704.

"t Senaste lydelse 1968: 704.

G Senaste lydelse 1971; 602.

¬

background image

13 a

Endast om fader eHer moder adopterat eget barn gäller i fråga

SFS 1976: 469

om adoptivbarnet bestämmelserna i denna lag om barns förvärv eller

förlust av svenskt medborgarskap med anledning av att barnets fader

eller moder förvärvar eller förlorar sådant medborgarskap.

14 § Närmare bestämmelser angående ansökan enligt 6 § och den ut­

redning, som erfordras för prövningen av sådan ansökan, ävensom de

föreskrifter, som eljest finnas erforderliga för denna lags tillämpning,

meddelas av regeringen.

�vergångsbestämmelser'

15 § Denna lag® träder i kraft den 1 januari 1951.

Genom denna lag upphäves lagen den 23 maj 1924 (nr 130) om för­

värvande och förlust av svenskt medborgarskap med undantag av 13 §
första stycket; och skall, när någon blir svensk medborgare enligt nämn­
da stadgande, vad i 5 § nya lagen är för där avsedda fall föreskrivet
äga tillämpning, dock att villkoret om hemvist här i riket ej skall gälla.

20 § Bestämmelse i traktat, som Sverige ingått med främmande stat
och som vid denna lags ikraftträdande är gällande, skall lända till efter­

rättelse, ändå att den står i strid mot vad i lagen är stadgat.

Denna lag® träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Denna lag^" träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om ärende som

anhängiggjorts hos länsstyrelsen före den 1 januari 1972.

i' f

Denna lag^^ träder i kraft den 1 juli 1976, såvitt gäller 6 §, och den

1 januari 1977, såvitt gäller 1, 5, 10 och 13 a §§.

Till dess regeringen förordnar annat gäller i förhållande till Danmark,

Finland och Norge 10 § b) i dess äld re lydelse.

På regeringens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

Björn Rydholm
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 1971:881.

'

Bestämmelser som ej längre är aktuella är uteslut na här.

8 1950: 382.

^ )

o 1971: 602.

181971:1189.

11 1976: 469.

899

:< ly

.⬢!li

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.