SFS 1992:392

920392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:392

om ändring i lagen (1950:382) om svenskt

utkom frän trycket

medborgarskap;

den 2 juni 1992

utfärdad den 21 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1950:382)^ om

svenskt medborgarskap

dels att 13 a § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Ett barn som inte fyllt tolv år och som adopteras av svensk med­

borgare blir vid adoptionen svensk medborgare om

1. barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge,

eller

2. barnet adopteras genom ett utländskt adoptionsbeslut som godkänts i

Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rö­

rande adoption.

13 a § I fråga om adoptivbarn gäller bestämmelserna i denna lag om

barns förvärv eller förlust av svenskt medborgarskap med anledning av att

barnets adoptivfar eller adoptivmor förvärvar eller förlorar sådant med­
borgarskap endast

1. om barnet adopterats i Sverige, Danmark, Finland, Island eller

Norge,

2. om barnet adopterats genom ett utländskt adoptionsbeslut som god­

känts i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållan­
den rörande adoption, eller

3. om en fa r eller en mor ad opterat sitt eget barn.

'Prop, 1991/92:90, SfUI2. rskr. 267.

' Lagen omtryckt 1984:682.

837

¬

background image

\

SFS 1992:392

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1992 och gäller i fall då adoption i

enlighet med 1 a § beslutats eller godkänts efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Marianne Eliason

(Kulturdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar