SFS 1968:704

680704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 704

I'ag

angående ändring i lagen den 22 juni 1950 (nr 382) om svenskt

medborgajTskap;

given Stockholms slott de n 13 december 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde. S v er i g e s, G ö t e s ock

\ en d e s K o n u n g g o r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

goU forordna, dels att 3 6, 8�10 och 12 §§ lagen den 22 juni 1950 om svenskt

medborgarskap skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels att i

lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §. av nedan angiven lydelse.

3 §.

Utlänning, som oavbrutet haft sitt hemvist i riket från det han fyllt sexton

^ och dessutom tidigare haft sitt hem^^st här under sammanlagt minst fem

ar, förvärvar svenskt medborgarskap genom att, efter det han fyUt tjuguett

^nien innan han'fyllt tjugutre år, hos länsstyrelsen i det län där han är

tyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan att bliva svensk medborgare.

Uen som icke är medborgare i någon stat eller styrker, att han skulle förlora

nu utländska medborgarskap genom att förvärva svenskt medborgarskap,

m dock göra sådan anmälan redan då han fyllt aderton år, om han vid tiden

hemvist i riket sedan fem år och dessutom tidigare haft

nu hemvist bär under sammanlagt minst fem år.

⬢ - ⬢

Da riket

annan stat.

. .

6 §.

UUånnmg, som

.

⬢ -

fyllt aderton år;

: -

: .

⬢ s edan sju år bar hemvist här i riket;

fort en hederlig vandel; samt

...

⬢ läromöjlighet alt försörja sig och sin familj,

^Jisökan upptagas till svensk medborgare (naturaliseras). Fråga

3E

prövas av den centrala utlänningsmyndighet som avses i

s utlänningslagen den 30 apriI1954-(nr 193).

pinnes det^

� angivna villkoret.

jj.

1- sökande, som bar utländskt medborgarskap, ej detta i och med

hc . ^utilisation utan fordras härför medgivande av den utländska statens

annan myndighet, må som villkor för medborgarskapets för-

ande stadgas, att sökanden inför den länsstyrelse som den centrala ut-

^^J^S^jmdighcten bestämmer inom viss tid styrker alt dylikt medgivan-

^^^Op.l968:l2goch 158j 1LU54; Rskr395. .

⬢ '

3-^S«Oöo. Svensk f�rfattninQSsamling 1968, Nr 704�106

¬

background image

1968 ⬢ Nr 704

vt

1794

de lämnats. Det åligger länsstjn-elsen att meddela beslut, huruvida behört.,

"'nå mlänning enligt denna paragraf upptages till svensk medborgare, ho.

sftan er den eentrala utlänningsmynd.gheten, huruv.da naturalisali�~ao�~

sM omfatta även sökandens ogifta barn under aderlon ar.

helcn medgiva alt medborgarskapet bibebälles.

När någon enligt första stycket förlorar svenskt medborgarskap, medför

detta förlust av sådant medborgarskap även för hans barn, som förvärvat

medborgarskapet till följd av att han varit svensk medborgare, om icke för­

lusten skulle leda till att barnet kommer att sakna medborgarskap.

9 §.

Den centrala utlänningsmyndigheten må på ansökan befria den som är

eller önskar bliva utländsk medborgare från hans svenska medborgarskap.

�r sökanden ej redan utländsk medborgare, skall som villkor för befrielsen

stadgas, att hån inom viss tid förvärvar medborgarskap i annan stat.

9 a §.

Om särskilda skäl föreligga, äger den centrala utlänningsmyndiglielen

överlämna ärende som avses i 6 §, 8 § första styekct eller 9 § till Körningen

för avgörande.

10 §.

Konungen äger,

i fråga.

a) Vid tillämpning av 1 § första stycket punkt 2 likställes födelse i för­

dragsslutande stat med födelse här i riket.

I fråga om anmälan enligt 3 § likställes hemvist i fördragsslutandc stal

med hemvist i riket i den mån hemvisttiden infallit före sexton ars aider

och tidigare än fem år före anmälan.

Såvitt angår 4 § likställes hemvist intill tolv års ålder i fördragsslutandc

stat med hemvist i riket.

Bestämmelsen i 8 § första stycket äger ej tillämpning på den som under

sammanlagt minst .sju år haft hemvist i fördragsslutande stat.

b) Medborgare i fördragsslutande stat som

.

j,

1. förvärvat medborgarskapet på annat sätt än genom naturalisation,

's

2. fyllt aderton år;

^

3. sedan sju ar har hemvist här i riket: samt

4. icke under denna tid dömts till fängelse,

forvarvar svenskt medborgarskap genom att hos länsstyrelsen i det la

d,y han är kyrkobokförd skriftligen anmäla sin önskan härom.

'

torvarv av medborgarskap skall åmd i 5 ^ stadgas äga motsvarande li!ln"4

ning.

^

o

o

c) Den som

motsvarande tillämpning.

1 §

centrala utlänningsmvndighetens eller länsstyrelses

slut fores genom besvär hos Konungcii. ^

"

1

^

3

8 § andra slycket ock 10 ?

uari 1909 samt i �M-igt den 1 juli 1909.

den

¬

background image

196S ⬢ Nr 704 och 705

1795

,

5;oin ve derbör hava sig hörsamligea att efterrätta. Till yttermera

⬢ V h'lva Vi delta med egen hand nnderskrmt och med Vårt kungh sigill

. ,'[^'riifta k\tit.

slott den 13 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Josliliederorlcmcnlet)

LENNART GE IJER

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.