SFS 1997:195 Lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap / SFS 1997:195 Lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
SFS 1997_195 Lag om ändring i lagen (1950_382) om svenskt medborgarskap

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:195
Utkom från trycket
den 14 maj 1997

Lag
om ändring i lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap;

utfärdad den 30 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a och 13 a §§ lagen (1950:382)

om svenskt medborgarskap2 skall ha följande lydelse.

1 a §3 Ett barn som inte fyllt tolv år och som adopteras av svensk

medborgare blir vid adoptionen svensk medborgare om

1. barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, eller

2. barnet adopteras genom ett utländskt adoptionsbeslut som godkänts i

Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande
adoption eller som gäller här i landet enligt lagen (1997:191) med anledning
av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete

vid internationella adoptioner.

13 a §4 I fråga om adoptivbarn gäller bestämmelserna i denna lag om barns

förvärv eller förlust av svenskt medborgarskap med anledning av att barnets
adoptivfar eller adoptivmor förvärvar eller förlorar sådant medborgarskap
endast

1. om barnet adopterats i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge,

2. om barnet adopterats genom ett utländskt adoptionsbeslut som god-

känts i Sverige enligt lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden
rörande adoption eller som gäller här i landet enligt lagen (1997:191) med

anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner, eller

3. om en far eller en mor adopterat sitt eget barn.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SoUl5, rskr. 1996/97:192.

2

Lagen omtryckt 1984:682.

3

Senaste lydelse 1992:392.

4

Senaste lydelse 1992:392.

343

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar