SFS 2020:940 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap / SFS 2020:940 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS2020-940.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 § lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap ska ha följande lydelse.

20 §2 Det som föreskrivs i denna lag om krav på permanent uppehålls-
tillstånd gäller inte för den som är medborgare i Danmark, Finland, Island
eller Norge.

I fråga om medborgare i övriga länder inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) och sådana familjemedlemmar som avses i
3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska vid tillämpningen av denna lag
uppehållsrätt likställas med ett permanent uppehållstillstånd. Detsamma
gäller för de utlänningar som har beviljats uppehållsstatus i Sverige enligt
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29,
31.1.2020, s. 7).

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:178, bet. 2020/21:SfU5, rskr. 2020/21:47.
2 Senaste lydelse 2014:481.

SFS

2020:940

Publicerad
den

18 november 2020

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.