SFS 2021:771 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap / SFS 2021:771 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
SFS2021-771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 8 §§ lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap ska ha följande lydelse.

6 §2 Ett barn som har fötts i Sverige och som sedan födelsen är statslöst
förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan av den eller dem som har
vårdnaden om barnet, om barnet har permanent uppehållstillstånd och
hemvist här i landet.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i första stycket gäller inte ett barn

som har haft hemvist här i landet sedan fem år eller under sammanlagt tio år
och som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.
1, 3, 3 a eller 6 § eller 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716).

Anmälan ska göras innan barnet har fyllt arton år.

8 §3 En utlänning som har fyllt arton men inte tjugoett år förvärvar svenskt
medborgarskap genom anmälan, om han eller hon har

1. permanent uppehållstillstånd i Sverige, och
2. hemvist här i landet sedan han eller hon fyllde tretton år eller, i fråga

om den som är statslös, femton år.

Kravet i första stycket 1 gäller inte en utlänning som
1. har fötts i Sverige,
2. sedan födelsen är statslös,
3. har haft hemvist här i landet sedan fem år eller under sammanlagt tio

år, och

4. har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap.

1, 3, 3 a eller 6 § eller 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716).

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.
2. Lagen gäller även en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd enligt den upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige eller ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt den lagen.

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse 2014:481.
3 Senaste lydelse 2014:481.

SFS

2021:771

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

2021:771

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Christiana Lyrestam
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.