SFS 1998:1453 Lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap / SFS 1998:1453 Lag om ändring i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
981453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1950:382) om svenskt

medborgarskap

2

skall ha följande lydelse.

6 §

3

Utlänning kan på ansökan tas upp till svensk medborgare (naturalise-

ras) om han

1. styrkt sin identitet,
2. fyllt 18 år,
3. sedan fem år eller, i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk

medborgare, sedan två år har hemvist här i landet, samt

4. fört och kan förväntas komma att föra en hederlig vandel.
�ven om villkoren enligt första stycket 2�4 inte är uppfyllda kan naturali-

sation beviljas,

1. om det är till gagn för landet att sökanden blir svensk medborgare,
2. om sökanden tidigare har varit svensk medborgare eller är gift med en

svensk medborgare, eller

3. om det annars med hänsyn till sökandens förhållanden finns särskilda

skäl för ett svenskt medborgarskap.

�ven om kravet på styrkt identitet enligt första stycket 1 inte kan uppfyl-

las får naturalisation beviljas, om sökanden sedan minst åtta år har hemvist
här i landet och gör sannolikt att den identitet han uppger är riktig.

Frågor om naturalisation prövas av Statens invandrarverk. Regeringen av-

gör dock om naturalisation skall beviljas på grund av att det är till gagn för
landet.

Om en sökande med utländskt medborgarskap inte förlorar det i och med

sin naturalisation utan det för en sådan verkan krävs ett medgivande av den
utländska statens regering eller någon annan myndighet, kan det som villkor
för naturalisation anges att sökanden inför Statens invandrarverk inom viss
tid styrker att ett sådant medgivande lämnats.

I ett beslut om naturalisation skall det bestämmas huruvida naturalisatio-

nen skall omfatta även sökandens ogifta barn under arton år.

1

Prop. 1997/98:178, bet. 1998/99:SfU3, rskr. 1998/99:27.

2

Lagen omtryckt 1984:682.

3

Senaste lydelse 1995:774.

SFS 1998:1453

Utkom från trycket
den 8 december 1998

background image

2

SFS 1998:1453

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Martin Holmgren
(Inrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar