SFS 2005:429 Lag om god man för ensamkommande barn

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn / SFS 2005:429 Lag om god man för ensamkommande barn
050429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om god man för ensamkommande barn;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall för den
som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös.

Om företrädare i andra fall för underåriga utländska medborgare finns be-

stämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rätts-
förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

När en god man skall förordnas

2 § Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar
eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas
ställe, skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och
förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta
dess angelägenheter.

God man skall också förordnas, om barnets föräldrar eller en annan vuxen

person, som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, efter barnets ankomst till
Sverige men innan barnet har fått uppehållstillstånd här på grund av dödsfall
eller sjukdom eller av någon annan orsak upphör att kunna utöva förmynder-
skapet eller vårdnaden.

God man skall inte förordnas, om det är uppenbart obehövligt.

3 § Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av social-
nämnden i den kommun där barnet vistas. �verförmyndaren får också själv-
mant ta upp frågan.

God man skall förordnas så snart det är möjligt.
I ett ärende om förordnande av god man skall överförmyndaren ge barnet

tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

1 Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269.

SFS 2005:429

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:429

Vem som kan utses till god man

4 § I fråga om vem som kan utses till god man tillämpas 11 kap. 12 och
13 §§ föräldrabalken. Vid bedömningen av om den som utses är lämplig för
uppdraget skall överförmyndaren fästa särskild vikt vid den utsatta situation
som barnet befinner sig i.

När godmanskapet upphör

5 § Ett godmanskap skall upphöra

1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får

anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och är i stånd att utöva
förmynderskapet och vårdnaden,

2. om barnet varaktigt lämnar Sverige,
3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för

barnet,

4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre

behövs.

�verförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet.
När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.

6 § En god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag.
Skall godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå
till dess en ny god man har utsetts.

En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid ut-

övandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på
grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte
längre är lämplig att inneha uppdraget skall entledigas.

�verförmyndaren beslutar om entledigande. Uppkommer en fråga om att

entlediga den gode mannen enligt andra stycket och kan slutligt beslut inte
ges omedelbart, får överförmyndaren besluta att den gode mannen skall skil-
jas från sitt uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle
innebära fara för barnet.

7 § Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av en god
man får göras av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får
anses ha trätt i föräldrarnas ställe samt av den gode mannen. �verförmyn-
daren får också självmant ta upp frågan.

�verförmyndaren skall ge barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske och

det inte är obehövligt.

8 § Dör en god man, skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål
anmäla förhållandet till den överförmyndare som har tillsyn över godman-
skapet.

9 § Innan överförmyndaren förordnar någon till god man eller entledigar
någon från ett sådant uppdrag, skall han eller hon ges tillfälle att yttra sig. �r
det fråga om beslut enligt 6 § andra stycket, skall den gode mannen ges till-
fälle att yttra sig, om det inte är fara i dröjsmål.

background image

3

SFS 2005:429

När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare skall göras

10 § Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kom-
mun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en
särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda
skäl talar emot det. �verförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att
förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger.

Behörig överförmyndare

11 § I fråga om behörig överförmyndare enligt denna lag finns bestämmel-
ser i 11 kap. 25 § föräldrabalken.

Allmänna bestämmelser, tillsyn m.m.

12 § I frågor om god man enligt denna lag tillämpas 11 kap. 14 § samt 12,
14, 16 och 19�21 kap. föräldrabalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Den som vid utgången av juni 2005 var förordnad som tillfällig för-

myndare eller som god man med stöd av 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
för ett barn som omfattas av denna lag skall anses som god man enligt denna
lag.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar