SFS 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd / SFS 2013:407 Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
130407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att, ut-

över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårds-
lagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlän-
ningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där.

2 §

I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns be-

stämmelser om skyldighet för landsting att erbjuda hälso- och sjukvård samt
tandvård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd och personer som hålls i förvar.

3 §

De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges med stöd av hälso-

och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) ska tillämpas
även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs.

Personkrets

4 §

Ett landstings skyldigheter enligt denna lag gäller endast för utlänningar

som vistas inom landstinget.

Med landsting avses i denna lag även en kommun som inte ingår i ett lands-

ting.

5 §

Denna lag omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myn-

dighetsbeslut eller författning.

Lagen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att

vara tillfällig.

Vårdens omfattning

6 §

Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som

inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta
inom landstinget.

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

SFS 2013:407

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:407

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

7 §

Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som

har fyllt 18 år

1. vård som inte kan anstå,
2. mödrahälsovård,
3. vård vid abort, och
4. preventivmedelsrådgivning.

8 §

Ett landsting får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och som omfat-

tas av denna lag vård utöver vad som följer av 7 §.

Läkemedel

9 §

Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag de läke-

medel som förskrivs i samband med vård som ges med stöd av lagen. Det gäl-
ler dock enbart läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedels-
förmåner m.m.

Hälsoundersökning

10 §

Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag en

hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar.

Avgifter

11 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för

läkemedel enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.