SFS 2017:64 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd / SFS 2017:64 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
170064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2013:407) om

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvän-
diga tillstånd ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att,

utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårds-
lagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlän-
ningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där.

3 §

De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges med stöd av hälso-

och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) ska tillämpas
även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:64

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar