SFS 2019:481 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige / SFS 2019:481 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag
SFS2019-481.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i

Sverige, dels ändring i samma lag

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige2, som gäller
till och med den 19 juli 2019,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021,
dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 g, 16 i och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse.

5 §3 Om inte något annat följer av 18 eller 18 a §, ska ett uppehållstillstånd
som beviljas en flykting eller en alternativt skyddsbehövande enligt 5 kap.
1 § utlänningslagen (2005:716), i stället för vad som anges i tredje stycket
den paragrafen, vara tidsbegränsat.

Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år, om inte

något annat följer av 16 a § eller tvingande hänsyn till den nationella
säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.
Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett år. Om ett nytt uppehålls-
tillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat, om inte
något annat följer av 17, 18 eller 18 a §. Giltighetstiden för det nya tillståndet
ska bestämmas i enlighet med reglerna i detta stycke.

Om utlänningen är alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet

gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16 a §. Om ett nytt
uppehållstillstånd beviljas en alternativt skyddsbehövande som har beviljats
ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt första stycket ska även
det nya tillståndet vara tidsbegränsat, om inte något annat följer av 17, 18
eller 18 a §. Det nya tillståndet ska gälla i två år, om inte något annat följer
av 16 a § eller tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den
allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får dock
inte vara kortare än ett år.

6 §4 Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlännings-
lagen (2005:716) ska, om den person som utlänningen åberopar anknytning
till är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §, beviljas om
den person som utlänningen åberopar anknytning till bedöms ha välgrundade

1 Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295.

2 Senaste lydelse av 7 § 2017:352.

3 Senaste lydelse 2017:352.

4 Senaste lydelse 2017:352.

SFS

2019:481

Publicerad
den

26 juni 2019

background image

2

SFS

2019:481

utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Vid tillämpning av
5 kap. 17 a § andra stycket utlänningslagen får uppehållstillstånd enligt
5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 b samma lag vägras om någon av makarna
eller samborna är under 21 år.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § utlänningslagen ska inte beviljas om

den person som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting eller en
alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har
tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §.

10 §5 Kraven i 9 § gäller inte om den person som utlänningen åberopar
anknytning till är ett barn.

Kraven i 9 § gäller inte heller om sökanden är ett barn som har fötts i

Sverige och den som barnet åberopar anknytning till är förälder till barnet
och sammanbor med barnet i Sverige.

Om den person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats

uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller
förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande gäller kraven i 9 §
endast om

1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter att den

person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehålls-
tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara
flykting eller alternativt skyddsbehövande,

2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en

särskild anknytning till, eller

3. utlänningen och den person som utlänningen åberopar anknytning till

inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt
står klart att förhållandet är väl etablerat.

Om den person som utlänningen åberopar anknytning till är en alternativt

skyddsbehövande som har fått sin ansökan om uppehållstillstånd registrerad
hos Migrationsverket med registreringsdatum den 25 november 2015 eller
senare och har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt
5 § eller 16 a § senast den 19 juli 2019 gäller, i stället för vad som anges i
tredje stycket 1, kraven i 9 § endast om ansökan om uppehållstillstånd görs
senare än den 19 oktober 2019.

12 §6 Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
(2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader, om inte något
annat följer av 16 a, 18 eller 18 a §. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas
ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i två år, om inte
något annat följer av 16 a, 17, 18 eller 18 a §.

14 § Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 13 § ska vara tidsbegränsat
och gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 18 a §. Om ett nytt
uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och
gälla i två år, om inte något annat följer av 18 a §. Vid ansökan om förlängning
av uppehållstillståndet gäller inte kravet i 13 § på att utlänningen inte får
befinna sig i Sverige.

15 §7 Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 12 kap. 18 §
första stycket utlänningslagen (2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i
tretton månader, om inte något annat följer av 16 a, 18 eller 18 a §. Om ett

5 Senaste lydelse 2017:352.

6 Senaste lydelse 2017:352.

7 Senaste lydelse 2017:352.

background image

3

SFS

2019:481

nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat
och gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16 a, 17, 18 eller
18 a §.

16 g §8 En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tids-
begränsats enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller
som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b § eller
ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d eller 16 e §, ska beviljas
ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om han eller hon inte har fyllt 25 år,
uppfyller förutsättningarna i 16 a § första stycket 2 och 3, och aktivt har
deltagit i utbildningen.

En utlänning som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a § första

stycket 2 b och c får beviljas uppehållstillstånd för endast en sådan utbildning.

För att uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas en utlänning

som avses i 16 a § andra stycket krävs att utlänningen uppfyller villkoren i
det stycket i stället för vad som anges i 16 a § första stycket 3.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader utöver

den tid som återstår av utbildningen enligt utlänningens individuella studie-
plan, eller, om utlänningen studerar på folkhögskola, enligt motsvarande
planeringsdokument, dock längst tretton månader i taget.

Om det finns särskilda skäl får uppehållstillstånd beviljas även om

utlänningen studerar på deltid.

16 i §9 En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tids-
begränsats enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller
som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 16 b § eller
ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt någon av 16 d�16 g §§, ska om
utbildningen fullföljts beviljas ett uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning.

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i sex månader efter

den dag examensbeviset eller motsvarande är utfärdat eller sex månader
efter den dag en sådan yrkesinriktad utbildning eller en sådan sammanhållen
yrkesutbildning som avses i 16 a § första stycket 2 b och c har avslutats i
enlighet med en individuell studieplan.

18 a § En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tids-
begränsats enligt denna lag eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt
denna lag, och som ska beviljas ett nytt sådant uppehållstillstånd, får ges ett
permanent uppehållstillstånd om han eller hon

1. har fötts i Sverige,
2. sedan födelsen är statslös,
3. har haft hemvist här i landet sedan fyra år och sex månader eller under

sammanlagt nio år och sex månader, och

4. inte har fyllt 21 år.
En utlänning som har ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt

denna lag eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt denna lag, får
ansöka om att giltighetstiden för tillståndet ska omprövas och att han eller hon
ska ges ett permanent uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd får
ges om förutsättningarna för uppehållstillståndet består och villkoren i första
stycket 1�4 är uppfyllda.

8 Senaste lydelse 2018:756.

9 Senaste lydelse 2018:756.

background image

4

SFS

2019:481

19 §10 Det som föreskrivs i 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen
(2005:716) gäller inte för en utlänning som ansöker om förlängning av ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 8 eller 14 §, som ansöker
om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt någon av 16 c�16 i §§ eller som
ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt 17 eller 18 a §.

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 2018:756.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.