SFS 2018:318 Lag om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2018:318) om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas / SFS 2018:318 Lag om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas
SFS2018-318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete

återkallas

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om en utlännings rätt till ersättning när
ett tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)
återkallas på grund av brister hos arbetsgivaren.

2 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till nackdel för
utlänningen är utan verkan mot honom eller henne.

3 § En utlänning som har haft ett tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap.
1 § utlänningslagen (2005:716) och som genom ett lagakraftvunnet beslut
har fått tillståndet återkallat enligt 6 c kap. 13 § 2 utlänningslagen har rätt
till ersättning från arbetsgivaren. Ersättningen ska motsvara den lön och
annan ersättning från arbetsgivaren som utlänningen skulle ha haft rätt till i
anledning av anställningen under tillståndstiden om tillståndet inte hade
återkallats.

4 § Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

HEL�0NE FRITZON
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2018:318

Publicerad
den

3 maj 2018

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.