SFS 2013:646 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2013:646 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
130646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 5 kap. 18 §, 12 kap. 12 a §, 20 kap. 5, 12 och 13 §§ samt 23 kap. 1 §

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 5 kap. 15 d §, 12 kap.

12 b och 13 b §§, 20 kap. 12 a och 15�17 §§ samt närmast före 12 kap. 13 b §
och 20 kap. 15 § nya rubriker av följande lydelse.

5 kap.

15 d §

En utlänning med uppehållstillstånd enligt 15 § får, efter egen ansö-

kan, för tiden efter tillståndets giltighetstid beviljas ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd, om utlänningen

1. har samarbetat med de brottsutredande myndigheterna i en utredning om

brott enligt 20 kap. 5 §, och

2. har väckt talan om innestående ersättning för arbete enligt lagen

(2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlän-
ning som inte har rätt att vistas i Sverige.

18 §

3

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om

och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppe-
hållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

1 Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om mini-
mistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052).

3 Senaste lydelse 2010:440.

SFS 2013:646

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:646

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�3 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in
ansökan där,

6. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

7. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
8. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning, eller

9. det annars finns synnerliga skäl.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte heller om utlänningen har be-

viljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen
från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för
arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En
ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om
utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det
annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har vunnit laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a §, 8 kap.
14 § och 12 kap. 18�20 §§.

12 kap.

12 a §

4

Om en utlänning har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd en-

ligt 5 kap. 15 a § första stycket eller 15 d §, får Migrationsverket besluta om
inhibition av ett beslut att avvisa eller utvisa utlänningen.

12 b §

Om en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 15 §, får Migrationsverket besluta om inhibition av
ett beslut att avvisa eller utvisa den utlänning som ansökan avser.

Förbud mot verkställighet när tidsbegränsat uppehållstillstånd har
meddelats

13 b §

Om Migrationsverket har beviljat ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

enligt 5 kap. 15 eller 15 d §, får ett beslut om avvisning eller utvisning av ut-
länningen inte verkställas så länge uppehållstillståndet gäller.

20 kap.

5 §

Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett

år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd,
om utlänningen

4 Senaste lydelse 2008:884.

background image

3

SFS 2013:646

1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller
2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.
I fråga om påförande av särskild avgift gäller 12�14 §§.

12 §

5

En fysisk eller juridisk person som har en utlänning anställd ska, oav-

sett om ansvar krävs ut enligt 5 §, betala en särskild avgift, om utlänningen

1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller
2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.
Särskild avgift enligt första stycket 1 ska inte betalas av den som har
1. kontrollerat utlänningens rätt att vistas i Sverige,
2. behållit en kopia av eller ett utdrag ur den eller de handlingar som visar

att utlänningen har rätt att vistas här, och

3. underrättat den behöriga myndigheten, som anges i en förordning som

har utfärdats med stöd av denna lag, om anställningen.

För varje utlänning är avgiften hälften av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6

och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när överträdelsen upphörde. Om
överträdelsen har pågått under en längre tid än tre månader, är avgiften för
varje utlänning i stället hela prisbasbeloppet. Avgiften får sättas ned helt eller
delvis, om särskilda skäl talar för det. Avgiften tillfaller staten.

12 a §

En fysisk eller juridisk person som är uppdragsgivare, eller upp-

dragsgivare i tidigare led, åt en arbetsgivare som har en utlänning som inte har
rätt att vistas i Sverige anställd, ska betala en särskild avgift om

1. uppdragsgivaren, eller en uppdragsgivare i tidigare led, har anlitat

arbetsgivaren som underentreprenör för att genomföra ett avtal om entrepre-
nad eller underentreprenad,

2. utlänningen arbetar inom underentreprenaden, och
3. uppdragsgivaren, eller uppdragsgivaren i tidigare led, inte är beställare i

huvudentreprenadavtalet.

En uppdragsgivare som har vidtagit rimliga kontrollåtgärder och som inte

inser eller har skälig anledning att anta att arbetsgivaren hade en eller flera ut-
länningar anställda som saknade rätt att vistas i Sverige, ska inte betala den
särskilda avgiften.

En uppdragsgivare i tidigare led ska betala den särskilda avgiften endast

om uppdragsgivaren inser eller har skälig anledning att anta att arbetsgivaren
hade en eller flera utlänningar anställda som saknade rätt att vistas här och
som arbetade inom underentreprenaden.

För varje utlänning är avgiften hälften av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6

och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när överträdelsen upphörde. Om
överträdelsen har pågått under en längre tid än tre månader, är avgiften för
varje utlänning i stället hela prisbasbeloppet. Avgiften får sättas ned helt eller
delvis, om särskilda skäl talar för det. Avgiften tillfaller staten.

13 §

Allmän domstol prövar, efter ansökan, om särskild avgift ska tas ut en-

ligt 12 eller 12 a §§. Ansökan ska göras av allmän åklagare inom två år efter
det att överträdelsen upphörde. I fråga om sådan talan tillämpas bestämmel-
serna i rättegångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff
än böter och bestämmelserna om kvarstad i brottmål.

5 Senaste lydelse 2010:1296.

background image

4

SFS 2013:646

Avgiften får inte tas ut när fem år har gått efter det att överträdelsen upp-

hörde.

Annan särskild rättsverkan

15 §

Den som har begått ett brott som avses i 5 § första stycket 1 får, på

yrkande av allmän åklagare, för en tid av högst fem år fråntas sin rätt till en
del av eller alla offentliga stöd, bidrag och förmåner som har beviljats men
ännu inte betalats ut eller kommit honom eller henne till del om

1. omständigheterna vid gärningen är försvårande,
2 åtgärden är motiverad med hänsyn till brottets straffvärde,
3 den samlade reaktionen på brottsligheten inte blir oproportionerligt

sträng, och

4. anställningen har avsett arbete för annat än arbetsgivarens privata syften.
Särskild rättsverkan enligt denna paragraf får inte avse stöd, bidrag eller

annan förmån som har beviljats en fysisk person för hans eller hennes privata
behov.

16 §

Den som har begått ett brott som avses i 5 § första stycket 1 och som

har tagit emot offentliga stöd, bidrag eller andra förmåner får, på yrkande av
allmän åklagare, förpliktas att betala tillbaka en del av eller alla sådana stöd,
bidrag eller andra förmåner som betalats ut eller annars kommit honom eller
henne till del upp till tolv månader innan brottet kom till polisens kännedom
om

1. omständigheterna vid gärningen är försvårande,
2. åtgärden är motiverad med hänsyn till brottets straffvärde,
3. den samlade reaktionen på brottsligheten inte blir oproportionerligt

sträng, och

4. anställningen har avsett arbete för annat än arbetsgivarens privata syften.
Särskild rättsverkan enligt denna paragraf får inte avse stöd, bidrag eller

annan förmån som har betalats ut till en fysisk person för hans eller hennes
privata behov.

17 §

Om ett brott som avses i 5 § första stycket 1 har begåtts i en verksam-

het som drivs av en juridisk person, får särskild rättsverkan enligt 15 och
16 §§ beslutas mot den juridiska personen, om

1. ledningen för den juridiska personen inte har gjort vad som skäligen

kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller

2. brottet har begåtts av
a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda den ju-

ridiska personen eller att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller

b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i

verksamheten.

23 kap.

1 §

Regeringen får, utöver vad som förut angetts i denna lag, meddela före-

skrifter om

1. skyldighet att anmäla utlänningars vistelse eller anställning i Sverige,

background image

5

SFS 2013:646

2. sådana inskränkningar i utlänningars rätt att vara anställda i ett visst

företag eller i företag av visst slag som är nödvändiga med hänsyn till rikets
säkerhet,

3. skyldighet att kontrollera utlänningars rätt att vistas och arbeta i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.