SFS 2014:776 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2014:776 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
140776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 23 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 7 e §, av följande ly-

delse.

7 kap.

7 e §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som har

beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket ska återkallas om

1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av

något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda, eller

2. utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag

påbörjat arbetet.

Om utlänningens anställning har upphört sedan utlänningen underrättats

om att en utredning om återkallelse enligt första stycket har inletts, men innan
beslut om återkallelse fattats, gäller bestämmelserna om återkallelse i 3 § för-
sta stycket 2. Tiden ska då vara fyra månader i stället för tre.

23 kap.

1 §

2

Regeringen får, utöver vad som förut angetts i denna lag, meddela före-

skrifter om

1. skyldighet att anmäla utlänningars vistelse eller anställning i Sverige,
2. sådana inskränkningar i utlänningars rätt att vara anställda i ett visst

företag eller i företag av visst slag som är nödvändiga med hänsyn till rikets
säkerhet,

3. skyldighet att kontrollera utlänningars rätt att vistas och arbeta i Sverige,
4. skyldighet för arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd

enligt 6 kap. 2 § första stycket att lämna uppgift om de anställningsvillkor
som gäller för utlänningen och föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten ska
uppfyllas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

1 Prop. 2013/14:227, bet. 2013/14:SfU19, rskr. 2013/14:338.

2 Senaste lydelse 2013:646.

SFS 2014:776

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:776

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.