SFS 2009:16 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2009:16 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
090016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 22 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 2 § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

20 kap.

2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en
utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon en-
ligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande be-
slut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av

skäl som avses i 4 kap. 1 eller 2 §.

I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om

det är motiverat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:51, bet. 2008/09:SfU7, rskr. 2008/09:137.

SFS 2009:16

Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar