SFS 1971:1186

711186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:1186 Lag

Utkom från trycket

den 29 dec. 1971

2696

om ändring i ut länningslagen (1954:193);

given Stockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråga om utlänningslagen (1954; 193)^ förordna,

dels att 12 a, 21, 25 och 33 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 30, 31, 38, 41�46, 48, 49, 59 och 60 §§ skall ha nedan an­

givna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny p aragraf, 69 a §, av nedan angivna

lydelse.

30 § Beslut om utvisning meddelas av länsrätt. Påstående av utlän­

ning att han är politisk flykting prövas enligt 58 § i samband med verk­

ställigheten av b eslutet.

31 § I ärende hos länsrätt angående utvisning skall, om utlänningen

begär det, muntlig förhandling hållas. Det åligger länsrätten att i god tid

innan beslut om utvisning meddelas u nderrätta utlänningen om hans rätt

att påkalla sådan förhandling.

Vid muntlig förhandling hos förvaltningsdomstol i ärende angående

utvisning äga 41 § samt 42 § första, andra och fjärde styckena motsva­
rande tillämpning. Utöver vad som följer av 16 § förvaltningspocessla-
1 Prop. 1971:155, InU 37, rskr 351.

5= 12 a § införd 1968:755,

¬

background image

gen (1971:291) äger domstolen förordna att förhandlingen skall hållas
inom stängda dörrar, då det påkallas av omständigheterna.

38 § Finnes anledning att hålla utlänning i förvar längre tid än en må­

nad, skall frågan därom inom sagda tid underställas Konungen. Ej må
någon kvarhållas längre tid än tre månader från det han togs i förvar, om

ej Konungen finner synnerliga skäl därtill föreligga. Innan Konungen

meddelar beslut härom, skall förhör hållas i ärendet samt utlännings­
nämnden avgiva yttrande. Konungens beslut om kvarhållande av ut­
länning i förvar gäller för varje gång ej längre än tre månader från da­
gen för beslutet.

Första stycket gäller ej i ärende hos förvaltningsdomstol om utvis­

ning. Ej må någon i sådant ärende kvarhållas längre tid än tre månader
från det han togs i förvar, om ej synnerliga skäl därtill föreligga. Innan

beslut härom meddelas skall muntlig förhandling hållas i ärendet. Beslut
om kvarhållande av utlänning i förvar gäller för varje gång ej längre tid
än tre månader från dagen för beslutet.

41 § Förhörsmyndighet äger, då det finnes erforderligt, uppdraga åt
polismyndighet eller särskilt utsedd person att vid förhöret vara allmänt
ombud.

Saknar utlänningen lämphgt biträde och finnes hans rätt icke kunna

utan biträde tillvaratagas, skall förhörsmyndigheten förordna biträde åt
honom vid förhöret. �r utlänningen ej på fri fot, skall även eljest, om

han begär det, biträde förordnas av förhörsmyndigheten. Det åligger

förhörsmyndigheten att före förhöret underrätta utlänningen om hans

rätt att erhålla biträde.

42 § Utlänningen så ock annan person, som skall höras, skola kallas till

förhöret. Hålles utlänningen i förvar, skall förhörsmyndigheten förord­

na om hans inställande. Har kallelse delgivits minst fyra dagar före
förhöret och utebliver den kallade utan anmält laga förfall, må förhörs­
myndigheten förordna om hans hämtande; förordnande om hämtning
av annan än utlänningen må dock icke meddelas med mindre synnerliga

skäl äro därtill.

Vid förhöret skola de omständigheter som kunna inverka på ärendets

avgörande noga utredas. Tillfälle skall beredas utlänningen att angiva
sin ståndpunkt och uttala sig om åberopade omständigheter.

Vid förhör skola förhandlingarna vara offentliga, om utlänningen

begär det och förhörsmyndigheten icke finner omständigheterna för­
anleda till annat.

Konungen meddelar bestämmelser om ersättning till allmänt ombud,

biträde och tolk, om gottgörelse till annan för inställelse vid förhör

samt om åläggande för utlänningen att återgälda av allmänna medel

utgiven biträdesersättning.

SFS 1971:1186

43 § Finnes i ärende enligt denna lag att utredning vid domstol erford­
ras rörande omständighet av betydelse för ärendets avgörande, äger

Konungen förordna, att förhör härom skall hållas vid allmän underrätt.

Vid förhöret skall lämplig person, som den centrala utlänningsmyn­

digheten förordnar, vara tillstädes såsom allmänt ombud. Rätten skall

2697

¬

background image

SFS 1971:1186

2698

kalla utlänningen till förhöret, om han är på fri fot, och eljest ombesörja

att han inställes vid rätten. Hörsammar icke utlänning som är på fri
fot kallelse att inställa sig, må rätten förordna att han skall hämtas.

Om utlännings rätt att åtnjuta biträde vid förhör skall vad i 41 §

andra stycket stadgas äga motsvarande tillämpning; rätten skall före
förhöret underrätta utlänningen om vad sålunda är stadgat rörande bi­
träde.

Rätten äger, då det påkallas av omständigheterna, förordna att för­

höret skall hållas inom stängda dörrar. Om ersättning till allmänt om­
bud, biträde och tolk, om gottgörelse till ann an för inställelse vid f örhör
samt om åläggande för utlänningen att återgälda av allmänna medel ut­
given b iträdesersättning gäller vad Konungen bestämmer. I övrigt skall,
med de begränsningar som angivas i 14 § förvaltningslagen (1971: 290),

beträffande förhöret i tillämpliga delar gälla vad om rättegång i brottmål

är stadgat; förhöret skall anses som bevisupptagning utom huvudför­

handling.

44 § Polismyndighets beslut om avvisning må överklagas av utlän­

ningen.

Klagan föres hos den centrala utlänningsmyndigheten genom besvär.

Klagande har att inom en vecka efter det han erhållit del av beslutet
inkomma med besvären.

Förvaltningsdomstols beslut om utvisning må överklagas av utlän­

ningen. Klagan föres enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen
(1971: 291). Klagande har dock att inom en vecka efter det han er­

hållit del av beslutet inkomma med besvären.

Om klagan rörande förvisning gäller vad eljest är stadgat om klagan

över allmän domstols dom eller beslut.

45 § Innan den centrala utlänningsmyndigheten i ärende, som efter
besvär kommit under myndighetens prövning, meddelar beslut om av­

visning, skall yttrande inhämtas från utlänningsnämnden.

46 §3 över den centrala utlänningsmyndighetens beslut om avvisning
eller förpassning så ock dess beslut i tillståndsärende, i vilket utlännings­

nämndens yttrande inhämtats på grund av 12 § första stycket, må klagan

föras av utlänningen, om utlänningsnämnden eller någon dess ledamot

anfört avvikande mening e ller ock nämnden i ä rende rörande avvisning

icke avgivit yttrande.

Vad sålunda stadgats skall ej gälla beslut om förpassning i fall då

utlänningsnämndens yttrande i ärendet ej fordras.

Klagan enligt första stycket föres hos Konungen genom besvär. Kla­

gande har att inkomma med besvären inom en vecka efter det han er­

hållit del av beslutet.

48 §

Utlänning som äger klaga över beslut om avvisning, förpass­

ning eller utvisning må avgiva f örklaring att han avstår från talan mot
beslutet och medgiver att åtgärden må verkställas (nöjdförklaring). Så­
dan förklaring avgives inför länsstyrelse eller, i vittnes närvaro, inför
polismyndighet eller styresman vid fångvårdsanstalt eller föreståndare
för häkte eller den som är i styresmannens eller föreståndarens ställe.

® Senaste lydelse 1968: 755.

q

h\

¬

background image

Såvitt avser beslut om utvisning må nöjdförklaring avgivas även inför

länsrätt eller kammarrätt. Förklaring inför annan myndighet än den som

meddelat beslutet må dock avgivas endast om utskrift av beslutet eller

bevis om dess innehåll såvitt angår utlänningen finnes att tillgå f ör den
som mottager förklaringen.

Nöjdförklaring må ej återtagas. Har utlänningen, innan förklaringen

avgives, fullföljt talan mot beslutet, skall denna talan anses återkallad

genom förklaringen.

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämp­

ning i fråga om dom eller beslut, såvitt däri meddelats förordnande om

förvisning. Nöjdförklaring beträffande domen eller beslutet må avgivas,
förutom inför myndighet som angives i första stycket, jämväl inför den
domstol som meddelat domen eller beslutet eller eljest inför allmän
underrätt.

SFS 1971:1186

49 § Klagan över beslut i ärende enligt denna lag må endast föras i
fall som angivas i 44, 46 och 59 §§.

Utan hinder av vad i första stycket sägs må klagan föras över beslut

om avvisande av ombud eller biträde, beslut i jävsfråga samt beslut om
förvarstagande i ärende om utvisning hos förvaltningsdomstol.

Klagan över beslut om avvisande av ombud eller biträde samt klagan

över förvaltningsdomstols beslut i jävsfråga må föras särskilt inom en

vecka efter det klagaden erhållit del av beslutet. Klagan över förvalt­
ningsdomstols beslut om förvarstagande må likaledes föras särskilt och
vare ej inskränkt till viss tid.

59 § Har fråga om verkställighet enligt 58 § andra stycket underställts

den centrala utlänningsmyndigheten, äger utlänningen föra klagan över
myndighetens beslut, om utlänningsnämnden icke avgivit yttrande i ären­

det eller om nämnden eller någon dess ledamot anfört avvikande mening.

Klagan enligt första stycket föres hos Konungen genom besvär. Kla­

gande har att inkomma med besvären inom en vecka efter det han er­

hållit del av be slutet.

60 § Möter svårighet vid verkställighet eller är det tvivelaktigt huru
verkställighet skall ske, skall ärendet underställas den centrala utlän­
ningsmyndigheten. Har den centrala utlänningsmyndigheten meddelat

beslut om avvisning eller förpassning, äger myndigheten lämna närmare
anvisningar för verkställigheten.

Vägrar fartygs eller luftfartygs befälhavare i fall som avses i 56 § att

mottaga utlänningen, äger länsstyrelsen förelägga lämpligt vite.

69 a § Bestämmelserna i 15 § förvaltningslagen (1971:290) äga till-
lämpning i ärende om visering, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och
återkallelse av bosättningstillstånd endast om utlänningen är bosatt eller

eljest vistas inom riket.

Bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1971: 290) äga icke tillämp­

ning b eträffande beslut angående visering och arbetstillstånd och ej hel­

ler beträffande beslut angående uppehållstillstånd i annat fall än som

avses i 12 första stycket.

2699

\

¬

background image

SFS 1971:1186

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om talan mot

beslut som meddelats f�re den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

ERIC H OLMQVIST

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.