SFS 1972:261

720261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:261 Lag

Utkom från trycket

den 13 ju ni 19 72

om ändring i utl änningslagen (1954:193);

given Sto ckholms slott den 2 juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^ funnit gott förordna, att 71 § utlänningslagen (1954: 193) skall
erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

71 §2 Konungen meddelar bestämmelser om hemsändande av utlän­

ning, som erhåller socialhjälp eller omhändertages jämlikt barnavårds­

lagen, lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller

35 § lagen angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och
som icke är politisk flykting.

Efter avtal med främmande stat om behandling av fripassagerare

äger Konungen stadga avvikelser från bestämmelserna i denna lag även­
som meddela de föreskrifter som i övrigt erfordras för tillämpning av

avtalet.

Om utlämning för brott och om överförande till främmande stat för

verkställighet av här i riket ådömd frihetsberövande påföljd samt om

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet
av beslut om vård eller behandling är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

564

» Prop. 1972: 98, JuU 16, rskr 23 3.

2 S enaste lydelse 1970: 376.

U

ä"

!i ⬢

�0Eä
itr^i

JG

C

!

^41

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1972: 261

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972,

GUSTAF ADOLF

ERIQ HOLMQVIST

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.