SFS 1974:194

740194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:194

om ä ndring i utlänningslagen (1954: 193);

utkom från trycket

utfärdad den 26 april 1974.

maj 1974

Kung). Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om utlänningslagen

(1954: 193),

dels att 3, 15 och 63 §§ samt rubriken närmast före 15 § skall ha ne­

dan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 16 a §, av nedan angivna

lydelse.

3 § Den kontroll över utlänningar, som erfordras för tillämpningen

av denna lag skall, om ej annat följer av tredje stycket, utövas under
ledning av en central utlänningsmyndighet. Konungen förordnar, vilken

myndighet som skall vara central utlänningsmyndighet.

I ärende som avses i denna lag äger den centrala utlänningsmyndig­

heten inhämta yttrande från en nämnd (utlänningsnämnden). Nämn­

den skall bestå av tre ledamöter som, jämte en eller flera suppleanter
för var och en av dem, utses av Konungen för viss tid. En av ledamö­

terna och suppleant för denne skall vara eller hava varit innehavare av

domarämbete.

I fråga om utlänningar som avses i 15 § första stycket 2 utövas

kontroll enligt första stycket under ledning av arbetsmarknadsstyrelsen.

Arbetstillstånd och anställningstillstånd

15 § Konungen får förordna att utlänning icke utan tillstånd får

1. innehava anställning här i riket eller, i a nnan egenskap än handels­

resande, utöva verksamhet som föranledes av anställning utomlands

(arbetstillstånd),

1 Prop. 1974: 31, InU 8, rskr 135.

¬

background image

SFS 1974:194

2. innehava anställning som avser befattning på svenskt fartyg i ut­

rikes fart (anställningstillstånd).

Förordnande enligt första stycket skall icke gälla utlänning, som

innehar bosättningstillstånd.

16 a § Anställningstillstånd meddelas för anställning som avser be­

fattning på visst fartyg eller vissa fartyg eller på fartyg som ägas av
visst rederi. Tillståndet får förbindas med de föreskrifter som behövas.

Tillstånd får återkallas, om särskilda skäl föreligga.

Anställningstillstånd meddelas och återkallas av arbetsmarknadssty­

relsen. Tillstånd får dessutom meddelas

1. av sjömansförmedling som Konungen eller myndighet, som Ko­

nungen utser, bestämmer och

2. av svensk utlandsmyndighet som ministern för utrikes ärendena be­

stämmer.

63 § Underlåter utlänning, som utan erforderligt tillstånd uppehåller
sig i riket, att göra ansökan om tillstånd; eller

innehar utlänning sådan anställning eller utövar han sådan verksam­

het, för vilken arbetstillstånd fordras, utan att hava sådant tillstånd;
eller

har någon utlänning i sin tjänst, ehuru denne icke, då så erfordras,

har arbetstillstånd eller anställningstillstånd,

straffes med dagsböter.

Denna lag träder i kraft den I juli 1974.

CARL GUSTAF

ANNA-GRETA LEIJON

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.