SFS 1975:1271

751271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1271 Lag

utkom fr ån tr ycket "m ändring i utlänningslagen (1954:193);
den 23 dec. 1975

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 70 § utlänningslagen (1954:

193) skall ha nedan angivna lydelse.

70 § �r riket i krig eller krigsfara eller råda sådana utomordentliga

förhållanden som äro föranledda av krig eller av krigsfara vari riket
har befunnit sig, äger regeringen utfärda särskilda föreskrifter om ut­
lännings inresa och uppehåll i riket, rätt till anställning här, rätt att inne­
ha offentligt förtroendeuppdrag här och avlägsnande härifrån samt om

utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning.

Har regeringen i annat fall än då riket är i krig meddelat bestämmel­

ser om verkställighet av avvisning, förpassning, förvisning eller utvis­

ning, vilka avvika från vad som stadgas i 53 och 54 §§, eller ock be­

stämmelser om utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning,
skola, såvida icke krig inträffar, bestämmelserna, vid äventyr att de
eljest bliva ogiltiga, inom en månad underställas riksdagens prövning.
Varda bestämmelserna icke inom två månader från det underställ­

ningen skett av riksdagen gillade, skola de upphöra att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

1 Prop. 1975/76: 23, KU 25, rskr 78.

�&ke Bouvin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.