SFS 1985:425

850425.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:425

Utkom från trycket

den 13juni 1985

Lag

om ändring i utlänningslagen (1980:376);

utfärdad den 6 juni 1985.

1056

Enligt riksdagens

beslut' föreskrivs i fråga om utlänningslagen

(1980:376)^

dels att 8 och 68 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 8 a och 66 a §§, av

följande lydelse.

8 § Vid inresa eller utresa skall en utlänning visa upp sitt pass för

polismyndigheten, om inte regeringen har föreskrivit annat. En utlänning

skall vid inr esa eller utresa även lämna de upplysningar som begärs av
polismyndigheten. Vid inresa skall en utlänning på begäran av polismyn­

digheten även förete biljett för resa från Sverige, om han innehar en sådan.

En utlänning som vistas i Sverige ä r skyldig att efter kallelse av polis­

myndighet personligen inställa sig hos myndigheten och lämna upplysning­

ar om sin vistelse här. Om han inte efterkommer kallelsen, får ha n hämtas.

Kan det med hänsyn till utlänningens personliga förhållla nden eller övriga

omständigheter skäligen befara s att han ej skulle efterkomma en kallelse,

far utlänningen hämtas utan föregående kallelse. På begäran skall utlän-

' Prop. 1984/85: 173, SfU 24. rskr 32 6.

^ Lagen omtryckt 1984: 595.

¬

background image

ningen även visa up p sitt pass och såd an biljett som avses i fö rsta stycket

sps 1985* 425

för polismyndighet eller polisman.

För utredning i samband med inresa eller utresa eller kallelse eller

hämtning enligt andra stycket får utlänningen kvarhå llas, dock inte längre

än som är nödvändigt och inte i något fall längre än sex timmar, om inte
beslut har meddelats om förvar enligt 50 eller 52 §.

I samband med inresekontroll får en polisman undersöka bagageutrym­

men och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte

att förhindra att utlänningar reser in i Sverige i strid mot bestämmelserna i

denna lag eller i en författning som har utfärdats med stöd av denna lag.
Om inresekontrollen sker under medverkan av tullmyndighet eller med
biträde av särskilt förordnad passkontrollant, skall tulltjänstemannen eller

passkontrollanten ha samma befogenhet.

8 a § Om en utlänning, som saknar pass, visering, uppehållstillstånd eller

arbetstillstånd, när detta fordras för inresa eller vistelse i Sverige, eller

som kan antas komma att ansöka om uppehållstillstånd, innehar sådan
biljett som anges i 8 § första stycket, får polismyndigheten vid inresan e ller
senare omhänderta biljetten i avvaktan på att utlänningen får tillstånd att

vistas i Sverige eller lämnar landet, om

1. det inte framstår som osannolikt att utlänningen kommer att vägras

tillstånd att vis tas här och

2. det kan bef aras att han an nars förfogar över biljetten på sådant sätt

att han inte själv kan betala kostnaden för sin resa från Sverige.

Polismyndigheten får söka inlösa biljetten, om den annars skulle förlora

sitt värde. Om inlösen sker, skall omhändertagandet avse de medel som då
erhålls.

66 a § En polismyndighets beslut om omhändertagande av biljett får
överklagas av utlänningen genom besvär hos statens invandrarverk. Sta­

tens invandrarverks beslut får inte överklagas.

68 § Beslut av förvaltningsmyndigheter i ärenden enligt denna lag får
överklagas endast i de fa ll som anges i 63, 65, 66, 66a, 67 och 90§§.

Klagan får föras även över en förvaltningsmyndighets beslut att avvisa

ombud eller biträde och beslut i jävsfråga . Sådan klagan får föras särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1057

34-SFS 1985

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.