SFS 1968:755

680755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 755

Lag

om ändring i utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193);

given Siockbolms slott den 13 de cember 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven d e s K o n u n g, göra v e te r I i g t: att Vi, med riksdagens funnit

gott forordna, dels att 11, 12, 16, 23, 29, 46, 62, 65 och 71 §§ utlänningslagen

den 30 apnl 19542 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges, dels m

i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, av nedan angiven lydelse.

11 §.

Visering, uppehållstillstånd

av bosättningstillstånd.

Visering må

utrikes ärendena.

Uppeliallstillstånd må, i den omfattning Konungen bestämmer, meddelas

av polismyndighet; finner polismyndigheten att ansökan om uppehållstill­

stånd icke bör bifallas, skall ärendet underställas den centrala utlännings-

mvDdighcten. U tresebeslut må meddelas endast av den centrala utlännings-

wyndighelen,

12 §.

L'lresebeslut eller beslut, varigenom ansökan om uppehållstillstånd lämnas

utan bifa ll på grund av omständighet som enligt 19 § första stycliet 2�5

dier 2 9 § första stycket kan föranleda a\Tisning eller utvisning, må icke

uieddelas ulan att yttrande inhämtats från utlänningsnämnden.

Uppehållstillstånd, som innebär rätt att vistas allenast inom en kommun

dier cU polis distrikt, må ej, utan att utlänningsnämndens yttrande inhäm-

meddelas för längre tid än ett år eller förlängas utöver nämnda tid.

injier nämnden att inskränkningen i utlänningens rätt att välja vistelseort

är behövlig, skall frågan härom underställas Konungen.

T,

12 a §.

J »oslut som avses i 12 § första stycket skall grunden for beslutet angivas

»Pplysninr TnpddflnQ 'hnmvidn iitlänninscn får överklaga beslutet. �ger

upplysning meddelas, huruvida utlänningen får �verklaga

njJi kl aga, skall i beslutet givas till känna, vad han därvid har att

⬢"iskrift av beslutet skall tillställas utlänningen så snart det kan ske.

X6 §

. ffUelstilLstånd s kall meddelas för viss tid. Det må avse visst slag av

J "oh f örlnndas med de övriga förcslcrifter som finnas erforderliga. Ar-

"Istånd må återkallas, oni särskilda skäl äro därtill.

'

2LU 73; Rskr 410.

lydelse av 71 § se I�63:196.

^29�fissoQfl .Swcnsk förfatiningssamling i968, Nr 7SS

!': i i

¬

background image

1968 ⬢ Nr 755

1926

Arl,elsliIIstånd meddelas

cenlrala ullänmngsmyndighcu�~.

VM tandläggning

>»0�� ver ksamhelsomradcL.

23 §.

Beslut om förpassning meddelas, eflor ullänningsnämndcns hörande, av

dercentrala nlUinningsniyndigheten. Föreligger beslnl som avses i ,, ,

förslå stycket, erfordras dock icke alt utlänningsnämnden jdlrar sig i [5 ,;

passningsärendet.

29 §.

Utlänning må

^

i. n

.1. .-i.

⬢ ,

oni huii är ]icnifn.llcn

^ilkoliolniissbrnk Gllcr riQikoliknniissbruk (jcli

finnes i följd därav vara farlig för annans personliga säkerhet eller föra cii

"rovt störande levnadssätt;

3) om han av

brottslig verksamhet.

Vid bedömande

äro därtill.

46 §.

över den centrala utlänningsmyndighetens beslut om avvisning, förpnss-

ling eller utvisning, så ock dess beslut i tillslåndsärende, i vilket utlänning?-

nämndens yttrande inhämtats på grund av 12 § första stycket, mä klagan

föras av utlänningen, om utlänningsnämnden eller någon dess ledamot an­

fört avvikande mening eller ock nämnden i ärende rörande avvisning icke

avgivit yttrande.

Vad sålunda stadgals skall ej gälla beslut om förpassning i fall dä ut län­

ningsnämndens yttrande i ärendet ej fordras.

Klagan enligt

av beslutet.

62 §.

Därest utlänning, som enligt en med stöd av denna lag meddelad föreskriil

icke äger uppebålla sig utanför viss ort, viss kommun eller visst polisdistrikt,

anträffas på annan pfats, skall han genom polismyndighetens försorg

till plats, där han äger vistas.

65 §.

överträder utlänning föreskrift, meddelad med stöd av denna lag,

icke må uppehålla sig utanför viss ort, "viss kommun eller visst polisdis rip ^

straffes med fängelse i högst sex månader eller, där omständigkelcrna ^

mildrande, med dagsböter."

71 §.

Konungen meddelar bestämmelser om hemsändande av

f,],;

erhåller socialhjälp eller omhändcrtages jämlikt barnavårdslagen,

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall eller 35 §

omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda och som icke är polil'^^ -

ting.

^

Efter avtal

av avt.alct.

Om utlämning

särskilt stadgal.

oUr"""/V^Mr

i kraft den 1 juli 1969. �ldre bcstämnicdscr

niiljamt tillämpning pä ärende om uppehållstillstånd som aninnr--

lore ikraftträdandet.

¬

background image

1968 . Nr 755

1927

Det alJa som vederhör hava. siff höi^Tmii...

is

Stockholms slott den 13 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

background image

'⬢'-'Jll

I - "^n)

i '' nd

i " 'ro;

f-V.|,

i 'tll^ .j

\ f

I '⬢M c

' M d

: ik

d:.,..

Mih

¬

background image

SVENSK f �RFATTNINGSSAMLING

1968 ⬢ Nr 756

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.