SFS 1969:233

690233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 233

Lag

om ändring i utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193);

given Slockholms siolt den 29 maj 1969.

Vi GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven des Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 19 § utlänningslagen den 30 april 19542 skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan anges.

19 §.

Utlänning må ock awisas,

1) om han kan

eller utförsel;

4) om han tidigare inom eller utom riket hIi^dt dömd till frihetsstraff

och det skäligen kan befaras att han kommer att här i riket eller i Dan­

mark, Finland, Island eller Norge fortsätta brottslig verksamhet;

5) o ni det ]ned hänsyn till hans föregående verksamhet eller eljest skä-

lifien kan befaras att han kommer att här i riket eller i Danmark, Finland,

Island eller Norge bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelse­

verksamhet; eller

6) om i lag eller med stod av lag bestämmelse meddelats därom med

onledning av resolution, som antagits av Förenta Nationernas säkerhets­

råd.

Utlänning må jämväl

sådan begäran.

Vad i

eller bosättningstillstånd.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

oppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

I Prop. 1969: 78; U lLU 1: Rskr 289.

Senaste lydelse av 19 § se 1963:620.

¬

background image

-.1 C"

P'-

l; ⬢⬢ ⬢ Jmm!

1969

Nr 233 och 234

512

»ri,>rhör h ava sig hörsamligen alt efterrälta. Till v

VISM'IWV" w"jetla mrf egen hand underskrivit och med Vårt

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

⬢SI. sigill

(Inrikcsdepartemcnlet)

ERIC HOLMQV ⬢1ST

191

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.