SFS 1963:620

630620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1963 ⬢ N r 620

Utkom frän ttyckel den 18 dec. 1963

, I

Nr 620

Lag

om ändring i utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193);

given Sto ckholms slolt dm G december 19G3.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ve n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Yi, med riksdagen^ funnit

gott förord na, att 19, 20 ocli 57 §§ utl änningslagen den 30 april 19 542 skola

erhålla ä ndrad lydelse på sätt nedan angives.

19 §.

Utlänning må ock avvisas,

1) om han kan antagas komma att sakna erforderliga medel för sin

nstelse här i riket eller, därest han ämnar hesöka Danmark, Finland, Is­

land eller Norge, för sin vistelse därstädes ävensom för sia hemresa;

2) om han ämnar söka sitt uppehälle här i riket eller i Danmark, Fin­

land, Island eller Norge och det skäligen kan antagas att han icke Jmm mer

alt ärligen försörja sig;

3) om iian, enligt vad känt är, under de senast förflutna två åren yrkes­

mässigt bedrivit otukt, yrkesmässigt utnyttjat annans otuktiga levnads­

sätt eller yrkesmässigt hedrivit olovlig in försel eller utförsel;

4) om han tidigare inom eller utom riket blirit dömd till frihetsstraff

och d et skäligen kan befaras att han kommer att här i riket eller i Dan-

"lark, F inland, Island eller Norge fortsätta brottslig

5) om de t med hänsvn till hans föregående verksamhri eller

sKali-

sm kan hefaras att ).an koramar alt Mr i riket eller i Danm rl. ^

Island eller Norge bedriva sabotage, spionen eller olovlig iindcir.

Utlänning må jämväl, pä begäran av den centrala ntlanningsmjndigM

ta i D ammark, Nnland,'lslan3 eller Norge

sortomsWllTädan

J»" antagas alt ),an eljest begiver sig iill del land, som Iramsia

begäran.

Vad i

eiiep Losättningslillstånd.

. .

20 §.

, gijgj, omedelbart

Awisning skall ske vid utlännings

tre månader efter

^««fler; avvisning med stöd av in 5 mä ''»'^Vnir '

»nkomslen. Beslnt om avvisning meddelas av pobsmsndi,

* ^op. 1963- jgj. Lnu 77; Bskr 3SG.

lenaste lydelse av 19 och 20 §§ sc 1957: 697.

-^^Q�CSHOOO. S vensk förfa tiningssamliogl^^^-^^

⬢ I

i* .

⬢.'t

' -iHi P

*[⬢ .

= i i

⬢ II-

⬢ ii.:'

f:

¬

background image

1963 . Nr 620

l-j90

Finner jioiismyncHghctcn

icke föreligger.

j

� Lör av\isas,

5 / ^ -

Ik^shit 0111 luTisniiig, som meddelats av poiismyndigkct vid utlän^'

anljoiiKst un riket eller omedelbart därefter, skall gä i verl^ställbh?^'^'^

hinder av anförda bcsviir.

Dom eller

i^vgivit nöjdforklanng.

Denna Jaij t råder i kratt den 1 januari I9ö4. Vad i 19 g sägs om T n

skall dock träda i tillämpning först den dag Konungen forordnar I

den 1 december 1951 (nr 674) om ändring i utlänningslagen iipnhäv?'

vitt inser nämnda paragraf.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till ytterm

visso hava Vi delta med egen band underskrivit ocli med Vårt kun«l

bekräfta låtit.

^

Stockliolnis slott den G december 1963.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LM

i, ^''^⬢^focklio]tnl9G3, KungUBoktryckericLP. A. Norstedt &S50«'

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.