SFS 1957:697

570697.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ATTNINGSS�MLING

1957 ⬢ Nr 697

Utfcom från trycket den 16 jan. 1958

Nr 697

Lag

om ändring i utlänningslagen den 30 april 1954 (nr 193);

given Stockholms slott den 30 december 1957.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåda, Sveriges, Götes och

T e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott torordna, att 5, 18�20, 55 och 67 §§ utlänningslagen den 30 april 1954

skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angivas.

5 §.

Vid inresa och utresa skall utlänning, om Konungen ej annorlunda för­

ordnat, uppvisa sitt pass för polismyndighet. Utlänning skall ock vid inresa

och utresa på anfordran lämna polismyndighet de upplysningar som be­

gäras.

Utlänning som

eller polisman.

18 §.

Utlänning, som ankommer till riket, må avvisas,

1) om han icke, då så fordras, innehar pass och tillstånd att inresa i riket

samt, därest han ämnar hesöka Danmark, Finland eller Norge, jämväl till­

stånd att inresa dit;

2) om han

upplysningar; eller

3) om han

att inresa.

19 §.

Utlänning, som ankommer till riket, må ock avvisas,

1) om han kan antagas komma att sakna erforderliga medel för sin vis­

telse här i riket eller, därest han ämnar besöka Danmark, Finland eller Nor­

ge, för sin vistelse därstädes ävensom för sin hemresa;

2) om han ämnar söka sitt uppehälle här i riket eller i Danmark, Fin­

land eller Norge och det skäligen kan antagas att han icke kommer att är­

ligen försörja sig;

3) om han, enligt vad känt är, under de senast förflutna två åren 3udces-

mässigt bedrivit otukt, yrkesmässigt utnyttjat annans otuktiga levnadssätt

eller yrkesmässigt bedrivit olovlig införsel eller utförsel;

4) om han tidigare inom eller utom riket blivit dömd till frihetsstraff och

det skäligen kan befaras att han kommer att här i riket eller i Danmark,

Finland eller Norge fortsätta brottslig verksamhet; eller

5) om det med hänsyn till hans föregående verksamhet eller eljest skä­

ligen kan befaras att han kommer att här i riket eller i Danmark, Finland

eller Norge bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksam­

het.

1 Prop. 1957: 190; L=U 39; Rskr 395.

45Q�577

r attnin ssamling 1957, Nr 697

¬

background image

1776

1957 . Nr

. , r , ^

Utlänning må jämväl, på begäran av den centrala utlänningsmyndigheten

i Danmark, Finland eller Norge, avvisas i annat fall, om det kan antagas

att han eljest begiver sig till det land, som framställt sådan begäran.

Vad i denna paragraf sägs skall icke gälla den som innehar visering,

uppehållstillstånd eller bosättningstillstånd.

20 §.

Awisning skall

av polismyndighet.

Finner polismyndigheten

icke föreligger.

Vad i andra stycket sägs skall ock gälla, då anledning förekommer till

avvisning enligt 19 § andra stycket ävensom då polismyndigheten finner

det vara tveksamt, om utlänning, mot vilken avvisningsanledning förekom­

mer, bör awisas.

55 §.

^<1

Utlänning som

finnes lämpligast.

Vad i första st3''cket sägs utgör icke hinder för att utlänning, som ankom­

mit till riket från Danmark, Finland eller Norge, i enlighet med överens­

kommelse, som Konungen träffat med sagda länder, befordras till något av

dem.

^

67 §.

k

Avvisas, förpassas

äger vistas.

�terföres i

ur riket.

Därest utlänning, som är anställd ombord å fartyg eller luftfartyg eller

som utan tillåtelse medföljt detta, lämnai- fartyget eller luftfartyget under

dess uppehåll här i riket och olovligen inreser i riket, är fartygets eller luft­

fartygets innehavare skyldig att svara för de kostnader som åsamkas det

allmänna för utlänningens uppehälle här i riket under de närmaste tre må­

naderna och för hans befordran ur riket.

I fråga om fartyg som har utländsk innehavare äro befälhavaren och

den som anlitats för inklarering av fartyget pliktiga att, om det ej är up-

ölcujiil

penbart obilligt, på innehavarens vägnar svara för kostnad som i tredje stj'^c-
ket sägs.

i&Eia

faiiiriti

iiiilrd'

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterniera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 december 1957.

^

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LIN DELL

NTI5;U, V ^nrU.StoclUioIm 1958. Kungl. Boldry

IM-5

¬

background image

ATTNINGSSAMLING

1957 ⬢ Nr 698 och 699

Utkom från trycket den 16 jan. 1958

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.