SFS 2017:906 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2017:906 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
170906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 28 september 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 10 kap. 2, 13 och 20 §§ och 12 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 12 och 13 §§, och närmast

före 9 kap. 12 och 13 §§ nya rubriker av följande lydelse.

9 kap.

Omhändertagande för att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut

12 §

När ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas av Polis-

myndigheten eller Säkerhetspolisen enligt 12 kap. 14 §, får utlänningen om-
händertas av den verkställande myndigheten om det är nödvändigt för att
verkställigheten av beslutet ska kunna förberedas eller genomföras.

Utlänningen får omhändertas under högst 24 timmar eller om det finns sär-

skilda skäl under ytterligare 24 timmar.

Andra åtgärder för att möjliggöra verkställighet

13 §

När en utlänning har omhändertagits enligt 12 § eller har tagits i förvar

med stöd av 10 kap. för att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett
beslut om avvisning eller utvisning får Polismyndigheten eller Säkerhetspoli-
sen, om det är lämpligt, vidta sådana åtgärder som behövs för att utlänningen
ska få nödvändiga handlingar för verkställigheten eller för att utlänningens
identitet eller medborgarskap ska kunna klarläggas.

10 kap.

2 §

2

Ett barn får tas i förvar, om

1. det är sannolikt att barnet kommer att avvisas av Polismyndigheten eller

avvisas med omedelbar verkställighet av Migrationsverket eller om det är
fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett sådant beslut,

2. risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom

äventyrar en verkställighet som inte bör fördröjas, och

3. det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt enligt bestämmel-

serna i 7 §.

1 Prop. 2016/17:191, bet. 2017/18:SfU5, rskr. 2017/18:7.

2 Senaste lydelse 2014:198.

SFS 2017:906

Utkom från trycket
den 10 oktober 2017

background image

2

SFS 2017:906

Ett barn får också tas i förvar, om
1. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett be-

slut om avvisning i andra fall än enligt första stycket eller ett beslut om utvis-
ning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a kap. 1 eller 5 §, och

2. det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt

att barnet ställts under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 § andra stycket.

13 §

3

Polismyndigheten är handläggande myndighet

1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet till dess att ett ärende

som ska prövas av Migrationsverket tas emot av verket eller utlänningen har
lämnat landet,

2. från det att myndigheten tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning

för verkställighet till dess att verkställighet har skett, och,

3. från det att en utlänning efter verkställighet har återvänt till Sverige, om

beslutet ska verkställas på nytt, till dess att verkställighet har skett.

Första stycket 2 och 3 gäller även om ärendet är föremål för prövning enligt

12 kap. 18�20 §§, dock inte under den tid då beslutet inte får verkställas på
grund av ett beslut om inhibition eller ny prövning.

�ven Säkerhetspolisen kan vara handläggande myndighet enligt första

stycket 2 och 3.

20 §

4

Migrationsverket får besluta att en utlänning som hålls i förvar ska

placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, om

1. utlänningen av allmän domstol har utvisats på grund av brott,
2. utlänningen hålls avskild enligt 11 kap. 7 § och av säkerhetsskäl inte kan

vistas i en sådan särskild lokal som avses i 11 kap. 2 § första stycket,

3. det är nödvändigt av transporttekniska skäl, dock längst i tre dygn, eller
4. det annars finns synnerliga skäl.
En utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest

med stöd av första stycket 2, 3 eller 4 ska hållas avskild från övriga intagna.

Barn som hålls i förvar får inte placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller

polisarrest.

12 kap.

14 §

5

Beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas av Migrationsver-

ket, om inte annat föreskrivs i andra, tredje eller fjärde stycket.

Säkerhetspolisen ska verkställa beslut om avvisning eller utvisning i säker-

hetsärenden. Migrationsverket eller den domstol som avgör ärendet får dock i
beslutet om avvisning eller utvisning bestämma att en annan myndighet ska
ombesörja verkställigheten.

Polismyndigheten ska verkställa
1. myndighetens beslut om avvisning,
2. en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, eller
3. ett beslut om avvisning eller utvisning som ska verkställas på nytt enligt

23 § första stycket.

3 Senaste lydelse 2014:655.

4 Senaste lydelse 2012:129.

5 Senaste lydelse 2014:655.

background image

3

SFS 2017:906

Migrationsverket får lämna över ett avvisnings- eller utvisningsärende för

verkställighet till Polismyndigheten, om den som ska avvisas eller utvisas
håller sig undan och inte kan anträffas utan myndighetens medverkan eller
om det kan antas att tvång kommer att behövas för att verkställa beslutet.

Polismyndigheten får överlämna ett ärende enligt tredje stycket 3, eller

återlämna ett ärende enligt fjärde stycket, till Migrationsverket om Migra-
tionsverket samtycker till det.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.