SFS 2017:1093 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2017:1093 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
171093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 7 e § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 e §

2

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som

har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket ska återkallas om

1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av

något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda, eller

2. utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag

påbörjat arbetet.

Om utlänningens anställning har upphört sedan utlänningen underrättats

om att en utredning om återkallelse enligt första stycket har inletts, men innan
beslut om återkallelse fattats, gäller bestämmelserna om återkallelse i 3 § för-
sta stycket 2. Tiden ska då vara fyra månader i stället för tre.

Trots vad som anges i första stycket 1 behöver ett tillstånd inte återkallas

om arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att Migrationsverket har vidtagit
någon åtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:212, bet. 2017/18:SfU7, rskr. 2017/18:41.

2 Senaste lydelse 2014:776.

SFS 2017:1093

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.