SFS 2018:319 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2018:319 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2018-319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a §, 5 kap. 5 och 18 a §§, 6 kap. 2 b § och

9 kap. 8 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 6 c kap., av följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 I denna lag finns föreskrifter om

� lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),
� villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i

Sverige (2 kap.),

� visering (3 kap.),
� uppehållsrätt (3 a kap.),
� flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),
� uppehållstillstånd (5 kap.),
� ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),
� arbetstillstånd (6 kap.),
� EU-blåkort (6 a kap.),
� tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (6 b kap.),
� tillstånd för säsongsarbete (6 c kap.),
� återkallelse av tillstånd (7 kap.),
� avvisning och utvisning (8 kap.),
� utvisning på grund av brott (8 a kap.),
� kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),
� förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),
� hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
� verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
� handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m.

(13 kap.),

� överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
� nöjdförklaring (15 kap.),
� migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
� skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
� offentligt biträde (18 kap.),
� kostnadsansvar (19 kap.),
� bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),
� tillfälligt skydd (21 kap.),

1 Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för

tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2018:67.

SFS

2018:319

Publicerad
den

3 maj 2018

background image

2

SFS

� tribunalvittnen (22 kap.), och
� särskilda bemyndiganden (23 kap.).

2 kap.


7 a §4 Bestämmelser om kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd finns
i 6 a�6 c kap.

5 kap.


5 §5 Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i
sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft

1. uppehållstillstånd för arbete eller ett av Sverige utfärdat EU-blåkort,

ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för
säsongsarbete, eller

2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.
Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning

ordnad på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva
näringsverksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella
verksamheten.

18 a §6 Det som föreskrivs i 18 § första stycket gäller inte för en utlänning
som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 § första stycket eller
uppehållstillstånd för arbete enligt 10 § om han eller hon har ett av Sverige
utfärdat EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre
vistelse eller tillstånd för säsongsarbete. Detsamma gäller om utlänningen
har eller har haft ett EU-blåkort utfärdat av Sverige och han eller hon har
återtagits enligt 6 a kap. 14 §.

En ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige får även bifallas

för en familjemedlem till en utlänning som avses i första stycket om
utlänningen beviljas uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som anges
där.

6 kap.


2 b §7 Arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges till en utlänning
som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EES-staterna och
Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer
än 90 dagar i ett företag som dels är etablerat i Sverige eller i en annan EU-
stat, dels är en enhet som tillhör samma företag eller företag inom samma
koncern.

Första stycket gäller inte om utlänningen tillhör någon av de kategorier

som är undantagna i 6 b kap. 3 §.

Arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte heller ges till en utlänning

som har erbjudits en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare i
Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här.

Tredje stycket gäller inte om utlänningen tillhör någon av de kategorier

som är undantagna i 6 c kap. 4 §.

4 Senaste lydelse 2018:67.

5 Senaste lydelse 2018:67.

6 Senaste lydelse 2018:67.

7 Senaste lydelse 2018:67.

2018:319

background image

3

SFS

6 c kap. Tillstånd för säsongsarbete


Förutsättningar för tillstånd


1 § En utlänning som har erbjudits en tidsbegränsad anställning som
säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här ska
beviljas ett tillstånd för säsongsarbete om förutsättningarna i 2�6 §§ är
uppfyllda.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska beviljas i form av
1. ett arbetstillstånd för säsongsarbete om vistelsen inte överstiger

90 dagar, eller

2. ett uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete om vistelsen

överstiger 90 dagar.

2 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska beviljas om

1. anställningen gör det möjligt för utlänningen att försörja sig,
2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre

än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket
eller branschen,

3. utlänningen kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en

heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige,

4. utlänningen kan visa att han eller hon under sin vistelse kommer att ha

tillgång till en bostad med lämplig standard, och

5. rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom

Europeiska unionen.

Om säsongsanställningen avser ett reglerat yrke ska utlänningen styrka

behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas om
1. det finns risk för att utlänningen inte har för avsikt att lämna Sverige

när tillståndstiden har löpt ut, eller

2. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

3 § Om arbetsgivaren upplåter eller förmedlar en bostad till utlänningen
får ett tillstånd för säsongsarbete beviljas endast om

1. hyran för bostaden inte står i missförhållande till utlänningens lön eller

boendets standard,

2. hyran för bostaden inte dras från utlänningens lön i andra fall än enligt

lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt,

3. arbetsgivaren har tillhandahållit utlänningen en skriftlig handling med

hyresvillkoren, och

4. bostaden uppfyller allmänna säkerhets- och hälsobestämmelser.

4 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas en utlänning som

1. är bosatt inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier,
2. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem

till en sådan medborgare, eller

3. bedriver verksamhet på ett i en annan medlemsstat etablerat företags

vägnar inom ramen för tillhandahållande av tjänster i den mening som avses
i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas en utlänning som visar
upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
förfalskats eller ändrats i något avseende.

2018:319

background image

4

SFS

6 § Ett tillstånd för säsongsarbete får vägras om

1. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att ha haft en utlänning

anställd utan nödvändiga tillstånd,

2. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att ha lämnat oriktiga

uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt eller avgift och
uppgifterna rör redovisning av arbete,

3. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att inte ha uppfyllt sina

skyldigheter i förhållande till utlänningar som har beviljats tillstånd för
säsongsarbete,

4. arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande

social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter, arbetsvillkor eller
anställningsvillkor, eller

5. arbetsgivarens verksamhet håller på att avvecklas eller har avvecklats

genom en konkurs eller om arbetsgivaren inte bedriver någon ekonomisk
verksamhet.

Ett tillstånd för säsongsarbete får även vägras om utlänningen tidigare har

haft ett tillstånd för säsongsarbete och inte följt villkoren för det tillståndet.

Ansökan om tillstånd


7 § En utlänning som vill ha ett tillstånd för säsongsarbete ska ha ansökt
om och beviljats tillståndet före inresan i EU. En ansökan får inte bifallas
efter inresan.

Första stycket gäller inte om utlänningen
1. ansöker om förlängning av ett tillstånd för säsongsarbete, eller
2. har ett tillstånd för säsongsarbete och ansöker om ett nytt sådant

tillstånd.

8 § En utlänning som inom giltighetstiden för ett tillstånd för
säsongsarbete ansöker om en förlängning av tillståndet eller om ett nytt
sådant tillstånd, får arbeta som säsongsarbetare i Sverige till dess
tillståndsfrågan har avgjorts.

Tillståndstid


9 § Ett tillstånd för säsongsarbete får inte beviljas för längre tid än
anställningstiden och inte för längre tid än utlänningens pass gäller.

Den sammanlagda tillståndstiden för ett eller flera tillstånd för

säsongsarbete får inte överstiga sex månader under en tolvmånadersperiod.

Förlängning av tillståndstiden


10 § Tillståndstiden för ett tillstånd för säsongsarbete får efter ansökan
förlängas upp till den tid som framgår av 9 §.

Tillståndstiden får inte förlängas om
1. förutsättningarna i 1�4 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte är

uppfyllda,

2. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt, eller
3. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende.


11 § En förlängning av tillståndstiden får vägras om det finns grund för
avslag enligt 6 §.

2018:319

background image

5

SFS

�&terkallelse av tillstånd


12 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska återkallas om

1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet

beviljades för, eller

4. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

13 § Ett tillstånd för säsongsarbete får återkallas om

1. förutsättningarna i 1�4 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte är

uppfyllda, i andra fall än som anges i 12 § 4, eller

2. det finns grund för avslag enligt 6 § första stycket.


Anmälningsskyldighet


14 § En utlänning som har ansökt om eller som har ett tillstånd för
säsongsarbete ska anmäla till Migrationsverket om han eller hon byter
bostad.

Beslutande myndighet


15 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

Bemyndiganden


16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig
standard enligt 2 § första stycket 4.

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för arbetsgivare som upplåter eller förmedlar en bostad till

en utlänning som har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete att lämna
uppgifter om bostaden,

2. skyldighet för arbetsgivare till en utlänning som har beviljats ett

tillstånd för säsongsarbete att lämna uppgifter om de anställningsvillkor som
gäller för utlänningen, och

3. hur uppgiftsskyldigheten enligt 1 och 2 ska uppfyllas.

9 kap.


8 a §8 En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd är skyldig att låta
Migrationsverket, en utlandsmyndighet eller Regeringskansliet fotografera
honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck. Samma skyldighet
gäller om bevis om uppehållstillstånd (uppehållstillståndskort) ska utfärdas
enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en
enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land av
annan anledning än att en utlänning ansöker om uppehållstillstånd.

Skyldigheten att låta en myndighet ta fingeravtryck gäller inte om

utlänningen är under sex år eller om det är fysiskt omöjligt för utlänningen
att lämna fingeravtryck. Den gäller inte heller om utlänningen omfattas av
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan
och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

8 Senaste lydelse 2011:709.

2018:319

background image

6

SFS

Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i

uppehållstillståndskortet. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium
och de biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet
ska omedelbart förstöras när uppehållstillståndskortet har lämnats ut eller
ärendet om uppehållstillstånd har avgjorts utan att utlänningen har beviljats
uppehållstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Jenny Wulker Roos

(Justitiedepartementet)

2018:319

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.