SFS 2018:822 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2018:822 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2018-822.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 9 och 13 §§ och 14 kap. 8 §

utlänningslagen (2005:716) ska ha följande lydelse.

13 kap.
9 §
2 I ärenden om visering, tidsbegränsat uppehållstillstånd, arbetstillstånd

och återkallelse av permanent uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt

bosatt i Sverige tillämpas bestämmelserna i 25 § förvaltningslagen

(2017:900) om kommunikation endast om utlänningen är bosatt eller annars

vistas i Sverige.

13 § Om Migrationsverket finner att ett beslut som verket har meddelat

som första instans är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon

annan anledning, ska verket ändra beslutet, om det inte blir till nackdel för

utlänningen.

I säkerhetsärenden tillämpas 38 § förvaltningslagen (2017:900) i stället

för vad som föreskrivs i första stycket.

Om Migrationsverket har meddelat ett beslut som första instans och

beslutet har överklagats, får verket ändra beslutet enbart i sådana fall som

avses i första och andra styckena och bara om överklagandet och övriga

handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till en migrationsdomstol.

14 kap.
8 §
3 Beslut av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket

enligt denna lag får överklagas särskilt, och då i samma ordning som det

beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, när myndighetens beslut

avser

1. fråga om offentligt biträde, eller

2. ersättning i ett ärende som handläggs enligt denna lag.

Första stycket gäller även Polismyndighetens, Säkerhetspolisens eller

Migrationsverkets beslut om avvisande av ombud eller biträde eller om jäv.

Beslut av Regeringskansliet i frågor enligt första och andra styckena får

överklagas till en migrationsdomstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2014:198.

3

Senaste lydelse 2014:655.

SFS 2018:822

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:822

HEL�0NE FRITZON

Johanna Johnsson

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.