SFS 1996:96 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 1996:96 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
SFS 1996_96 Lag om ändring i utlänningslagen (1989_529)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:96
Utkom från trycket
den 12 mars 1996

Lag
om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utfärdad den 29 februari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 2 § utlänningslagen

(1989:529)2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 §3 En utlänning får vidare avvisas

1. om det kan antas att han kommer att sakna tillräckliga medel för sin

vistelse i Sverige eller i något annat nordiskt land, som han tänker besöka,
samt för sin hemresa,

2. om det kan antas att han under sin vistelse i Sverige eller i något annat

nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller att han
kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd utan att ha så-
dant tillstånd,

3. om han på grund av tidigare ådömt frihetsstraff eller någon annan sär-

skild omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i något
annat nordiskt land,

4. om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigt kan an-

tas att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättel-
severksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land, eller

5. om det med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktio-

ner har föreskrivits att avvisning kan ske.

En utlänning får avvisas även i andra fall när det har begärts av den cent-

rala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan antas att
han annars beger sig till det landet.

Avvisning enligt denna paragraf får inte ske senare än tre månader efter

utlänningens ankomst till Sverige och inte om utlänningen har visering eller
uppehållstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Tuula Kihlgren

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:35, bet 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168.

2

Lagen omtryckt 1994:515.

3

Senaste lydelse 1995:773.

188

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar