SFS 1997:433 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 1997:433 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
SFS 1997_433 Lag om ändring i utlänningslagen (1989_529)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:433
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 § utlänningslagen

(1989:529)2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

4 §3 Utlänningar som avses i 2 och 3 §§ har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras om

1. det beträffande flyktingar enligt 2 § och skyddsbehövande enligt 3 §

första stycket 2 och 3 av hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidi-
gare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet finns synnerliga skäl att
inte bevilja uppehållstillstånd, eller

2. det beträffande en skyddsbehövande som omfattas av 3 § första stycket

2 på grund av brottslighet eller någon annan omständighet som hänför sig till
den skyddsbehövandes person finns särskilda skäl att inte bevilja uppehålls-
tillstånd,

3. utlänningen har rest in från Danmark, Finland, Island eller Norge och

1

Prop. 1996/97:87, bet. 1996/97:SfU l6, rskr. 1996/97:248.

2

Lagen omtryckt 1994:515.

3

Senaste lydelse 1996:1379.

720

background image

721

SFS 1997:433

kan sändas åter till något av dessa länder i enlighet med en överenskom-
melse mellan Sverige och det landet, såvida det inte är uppenbart att han inte
kommer att beviljas uppehållstillstånd där,

4. utlänningen i annat fall före ankomsten till Sverige har uppehållit sig i

ett annat land än hemlandet och, om han återsänds dit, är skyddad mot för-
följelse eller mot att sändas till hemlandet och också mot att sändas vidare
till ett annat land där han inte har motsvarande skydd,

5. utlänningen har särskild anknytning till ett annat land och där är skyd-

dad på det sätt som anges i 4, eller

6. utlänningen kan sändas till ett land som tillträtt konventionen rörande

bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl

som framställts i en av medlemsstaterna i de europeiska gemenskaperna och

utlänningen är skyddad i det landet på det sätt som anges i 4.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar