SFS 2019:486 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2019:486 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2019-486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)
att 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3�3 b, 6, 8, 11, 16, 17 a och 18 §§ och 12 kap. 18, 19
och 19 b §§ ska ha följande lydelse.

4 kap.
3 a §
2 En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om
uppehållstillstånd, ska förklaras vara alternativt skyddsbehövande (alternativ
skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 § och
inte är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande enligt 2 c §.

En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl har ansökt om

uppehållstillstånd, ska förklaras vara övrig skyddsbehövande (övrig
skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 a § och
inte är utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande enligt 2 c §.

Av 3 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige framgår att andra stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016�19 juli 2021.

5 kap.
1 §
3 Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande
som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat

med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne
stanna i Sverige, eller

2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det

finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara

permanent eller gälla i minst tre år. Om ett nytt tidsbegränsat
uppehållstillstånd beviljas en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt första stycket, ska det nya tillståndet gälla i minst
två år. Första och andra meningarna gäller dock inte om tvingande hänsyn
till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare
giltighetstid. Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett år.

Av 4 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller för övriga
skyddsbehövande under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021. Av 5 § den lagen

1 Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295.

2 Senaste lydelse 2016:753.

3 Senaste lydelse 2016:753.

SFS

2019:486

Publicerad
den

26 juni 2019

background image

2

SFS

2019:486

framgår att under samma period gäller inte tredje stycket för flyktingar och
alternativt skyddsbehövande.

3 §4 Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17�17 b §§, ges till

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för

bosättning i Sverige, eller

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses

bli adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och
fortfarande är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i
Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

� har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,
� gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges

tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner, eller

� gäller i Sverige enligt lagen (2018:1289) om adoption i internationella

situationer,

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt
från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet
om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets
asylansökan.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som

har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkommit
genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehålls-

tillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för samma
tid som förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd beviljas en utlänning som med stöd av första stycket 1, 2, 4 eller 5
har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till en
skyddsbehövande, ska det nya tillståndet gälla i minst två år, om inte tvingande
hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en
kortare giltighetstid.

Under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021 gäller de begränsningar i första

och tredje styckena som framgår av 6 § första stycket och 8 § lagen (2016:752)
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

3 a §5 Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett sambo-

förhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehålls-
tillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och
inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,

4 Senaste lydelse 2018:1294.

5 Senaste lydelse 2017:356.

background image

3

SFS

2019:486

2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna

paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i
samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroende-
förhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet,

3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt samman-

bor med ett barn som är bosatt i Sverige,

4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad

omfattning, med ett barn som är bosatt i Sverige, och

5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vistats

i Sverige med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska

uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än

som avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehövande,

eller

3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.
Av 6 § andra stycket lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första�tredje styckena
inte gäller under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021, om utlänningen åberopar
anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har
beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §
den lagen.

3 b §6 Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller
3 a § får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning
till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för
sig och utlänningen.

Av 9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016�19 juli 2021.

6 §7 Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas
en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns
sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas
stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd,
anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas.

För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständig-

heterna är särskilt ömmande.

Under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021 gäller de avvikelser från första och

andra styckena som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

8 §8 Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första stycket 1
eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället,
såvida inte

1. utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under

en längre tid, eller

2. det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

6 Senaste lydelse 2016:753.

7 Senaste lydelse 2016:753.

8 Senaste lydelse 2017:356.

background image

4

SFS

2019:486

Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016�19 juli 2021 när ett uppehållstillstånd beviljas på grund
av anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har
ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen.

11 §9 Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder,
som inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

I 16 a och 16 b §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser om
uppehållstillståndets längd som gäller under perioden 1 juni 2017�
19 juli 2021 för barn som beviljas uppehållstillstånd för att det saknas ett
ordnat mottagande i hemlandet.

16 §10 En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt
tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om
förhållandet består.

En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 § första stycket 1 eller

2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket och som har haft tids-
begränsat uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd.
Om det finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före
tvåårsperiodens slut.

Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om
1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen,

eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning
av sin frihet eller frid, eller

3. andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehålls-

tillstånd.

Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första�tredje styckena inte gäller
under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021 när ett uppehållstillstånd beviljas
på grund av anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande
som har ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §
den lagen.

17 a §11 Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om

1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet

förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,

2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett sambo-

förhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehålls-
tillstånd, eller

3. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i 3 § första

stycket 1 eller 2 b, om

1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt,
2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt

uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller

3. någon av makarna eller samborna är under 18 år.

9 Senaste lydelse 2017:356.

10 Senaste lydelse 2017:356.

11 Senaste lydelse 2017:356.

background image

5

SFS

2019:486

Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras ska hänsyn tas till

utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden.

Under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021 gäller den avvikelse från andra

stycket 3 som följer av 6 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, om
utlänningen åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt
skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har
tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen.

18 §12 En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt
om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan

skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd
av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med stöd
av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

här med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�4 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge
in ansökan där,

6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket 5,
7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,

10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
11. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering

för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på
visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom
ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare
förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen
måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns
särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för

ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas

enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18�20 §§.

12 Senaste lydelse 2016:753.

background image

6

SFS

2019:486

I 19 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige föreskrivs ytterligare undantag från första stycket
under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021.

12 kap.
18 §
13 Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning
eller utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som
innebär att

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §,
2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer

att vara villigt att ta emot utlänningen, eller

3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att

beslutet inte bör verkställas,

får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent uppehålls-

tillstånd.

Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt

första stycket 3 även om de omständigheter som kommer fram inte har samma
allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan

särskild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för
ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första
stycket 1�4 eller 5 kap. 3 a § första stycket 1�4 eller andra stycket skulle ha
beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

Migrationsverket får också besluta om inhibition.
Av 15 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige framgår att uppehållstillstånd som beviljas enligt
första stycket ska tidsbegränsas under perioden 20 juli 2016�19 juli 2021.

19 §14 Om ett beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §,
ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning
om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning
eller utvisning som fått laga kraft åberopar sådana nya omständigheter som

1. kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som

avses i 1, 2 eller 3 §, och

2. inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar

giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrations-

verket besluta att inte bevilja ny prövning.

Första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd

som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt
4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänningens
vistelse i Sverige har prövats genom ett beslut som har fått laga kraft. I ett
sådant fall ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.

Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016�19 juli 2021 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.

13 Senaste lydelse 2016:753.

14 Senaste lydelse 2016:1243.

background image

7

SFS

2019:486

19 b §15 Om en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av
brott åberopar sådana omständigheter som anges i 19 § första stycket 1 och
dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller
utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna
tidigare, ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till
prövning.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrations-

verket besluta att inte bevilja prövning.

Utvisningsbeslutet får inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort

frågan om prövning ska ske eller, om prövning beviljas, innan frågan om
uppehållstillstånd har prövats i en instans och ansökan därvid avslagits.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om

uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare
under utlänningens vistelse i Sverige har prövats genom ett lagakraftvunnet
beslut. I ett sådant fall ska Migrationsverket pröva ansökan.

Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016�19 juli 2021 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

15 Senaste lydelse 2016:1243.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.