SFS 2001:60 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2001:60 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
010060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utfärdad den 22 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 14 § samt 11 kap. 1 och

3 §§ utlänningslagen (1989:529)

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

14 §

3

Utöver vad som följer av 4 a § får regeringen meddela föreskrifter

om

1. uppehållstillstånd för studier eller besök, och
2. uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Regeringen får också meddela föreskrifter om att en ansökan om uppe-

hållstillstånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med främ-
mande stat, samt att uppehållstillstånd får återkallas för de utlänningar som
omfattas av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer även i andra
fall än de som anges i 11 § första stycket.

Regeringen skall anmäla föreskrifter om tidsbegränsat uppehållstillstånd

enligt 4 a § till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader.

11 kap.

1 §

4

En utlänning som har ansökt om asyl i Sverige får avvisas endast om

muntlig handläggning har ingått vid Migrationsverkets handläggning av
ärendet. Muntlig handläggning skall även annars företas på begäran av
utlänningen, om inte en sådan handläggning skulle sakna betydelse för att
avgöra asylärendet.

I ett asylärende vid Utlänningsnämnden skall muntlig handläggning ingå,

om detta kan antas vara till fördel för utredningen eller på annat sätt bidra till
ett snabbt avgörande. Muntlig handläggning skall även annars företas på ut-
länningens begäran, om det inte står klart att en sådan handläggning är obe-
hövlig i asylärendet.

1

Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.

2

Lagen omtryckt 1994:515.

3

Senaste lydelse 1996:1379.

4

Senaste lydelse 2000:292.

SFS 2001:60

Utkom från trycket
den 13 mars 2001

background image

2

SFS 2001:60

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Utlänningsnämnden skall ha muntlig handläggning i ärenden som rör ut-

visning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd avseende de utlänningar
som omfattas av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
(EES) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer. �ven
ärenden som rör avvisning eller vägran att bevilja uppehållstillstånd skall
handläggas muntligen, om det begärs av en utlänning som omfattas av avta-
len och som ansökt om uppehållstillstånd. I detta fall får dock muntlig hand-
läggning underlåtas, om den skulle strida mot den nationella säkerhetens in-
tresse.

Migrationsverket och Utlänningsnämnden får bestämma att även andra

personer än utlänningen skall höras vid handläggningen. Ersättning för in-
ställelsen lämnas i sådana fall enligt 6 kap. 15 § andra stycket.

Särskilda bestämmelser om utredning som rör barn finns i 1 a §.

3 §

5

Bestämmelserna i 20 § förvaltningslagen om motivering av beslut gäl-

ler även för beslut som meddelas i ärenden enligt denna lag, om inte något
annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett beslut i fråga om uppehållstillstånd skall alltid innehålla de skäl som

ligger till grund för beslutet.

Vid beslut om visering eller arbetstillstånd får skälen som ligger till grund

för beslutet utelämnas. En utlänning som omfattas av avtalet om ett Europe-
iskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller avtalet mellan Europeiska ge-
menskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
om fri rörlighet för personer, utan att vara medborgare i ett EES-land eller i
Schweiz, har dock alltid rätt till motivering av ett beslut om visering om det
går honom emot.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)

5

Senaste lydelse 1996:1379.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar