SFS 2020:598 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2020:598 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2020-598.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 b kap. 1�3 §§ utlänningslagen
(2005:716) ska ha följande lydelse.

6 b kap.
1 §
2 En utlänning som är anställd av ett företag som är etablerat utanför
EES-staterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller
praktikant i mer än 90 dagar i ett företag (värdföretag) som dels är etablerat
i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom
samma koncern ska, om inte annat följer av tredje stycket eller 3�5 §§,
beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning av
personal (ICT-tillstånd), om

1. utlänningen har varit anställd i företaget under minst tre månader utan

uppehåll vid tiden för den företagsinterna förflyttningen,

2. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal

eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor inte
är sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
enligt 5 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag
som är etablerat inom EES eller Schweiz,

3. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
4. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan

visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring
som gäller i Sverige,

5. utlänningen har de yrkeskvalifikationer och den erfarenhet som krävs

för uppdraget som chef eller specialist, eller har en sådan examen från ett
universitet eller en högskola som krävs för praktiktjänstgöringen,

6. utlänningen efter förflyttningens slut kommer att kunna överflyttas till

en enhet i tredjeland som tillhör samma företag eller till ett företag inom
samma koncern i tredjeland, och

7. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska

utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

Ett ICT-tillstånd ska inte beviljas om
1. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 13 §, eller
2. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för

personer som är föremål för företagsintern förflyttning.

1 Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329.
2 Senaste lydelse 2018:67.

SFS

2020:598

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:598

2 §3 En utlänning som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat
och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar
i ett företag som dels är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör
samma företag eller ett företag inom samma koncern som det i den andra
EU-staten ska, om inte annat följer av 3�5 §§, beviljas ett ICT-tillstånd för
rörlighet för längre vistelse, om

1. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal

eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor inte
är sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
enligt 5 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag
som är etablerat inom EES eller Schweiz,

2. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
3. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan

visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring
som gäller i Sverige, och

4. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller

allmän folkhälsa.

Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska

utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

3 §4 Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska inte beviljas en utlänning som

1. är bosatt inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier,
2. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz,
3. ansöker om uppehållstillstånd för att utföra forskning i Sverige enligt

ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkän-
nande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,

4. är utstationerad i Sverige enligt 5 § lagen (1999:678) om utstationering

av arbetstagare av ett företag som är etablerat i en EES-stat eller Schweiz,

5. har beviljats uppehållstillstånd för studier i Sverige, eller
6. hyrs ut av ett företag för att arbeta under övervakning och ledning av

ett annat företag.

Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:67.
4 Senaste lydelse 2018:67.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.