SFS 2000:292 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2000:292 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
000292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utlänningslagen

(1989:529)

2

dels

att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 7 och 13 §§, 3 kap, 6 och 7 §§, 4 kap. 4, 5,

12, 14 och 15 §§, 5 kap. 1�7 §§, 6 kap. 9, 16, 17, 19, 22 och 31 §§, 7 kap.
2 �7 a, 11 och 15 §§, 8 kap. 7�13 och 17 §§ samt 11 kap. 1 och 6 §§, or-
den ⬝Statens invandrarverk⬝ och ⬝Invandrarverket⬝ skall bytas ut mot
⬝Migrationsverket⬝,

dels

att

2 kap. 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 d och 4 e §§,

av följande lydelse.

2 kap.

4 §

3

Uppehållstillstånd får ges till

1. en utlänning som är gift med eller sambo till någon som är bosatt i

Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, om makarna
eller samborna stadigvarande sammanbott utomlands,

1

Prop. 1999/2000:43, bet. 1999/2000:SfU9, rskr. 1999/2000:159.

2

Lagen omtryckt 1994:515.

Senaste lydelse av
5 kap. 1 § 1999:456
5 kap. 2 § 1999:456
5 kap. 3 § 1998:1567
5 kap. 5 § 1996:1379
6 kap. 9 § 1998:1567
6 kap. 16 § 1997:432
6 kap. 17 § 1997:432
6 kap. 19 § 1997:432
6 kap. 22 § 1997:432
6 kap. 31 § 1997:432
7 kap. 3 § 1996:1379
7 kap. 6 § 1995:74
7 kap. 7 § 1995:74
7 kap. 7 a § 1997:432
7 kap. 11 § 1996:1379
8 kap. 7 § 1995:773
8 kap. 8 § 1996:1379
8 kap. 11 § 1998:1567
8 kap. 12 § 1998:1567
8 kap. 13 § 1998:1567
8 kap. 17 § 1998:1567
11 kap. 1 § 1996:1379.

3

Senaste lydelse 1996:1379.

SFS 2000:292

Utkom från trycket
den 30 maj 2000

background image

2

SFS 2000:292

2. en utlänning som är under 18 år och ogift och som är eller har varit

hemmavarande barn till någon som är bosatt i Sverige eller som har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning här,

3. en utlänning som på något annat sätt än som avses under 1 och 2 är nära

anhörig till någon som är bosatt i Sverige eller som har beviljats uppehålls-
tillstånd för bosättning här och som ingått i samma hushåll som den perso-
nen,

4. en utlänning som annars har särskild anknytning till Sverige,
5. en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig i Sverige,
6. en utlänning som har fått arbetstillstånd eller som har sin försörjning

ordnad på något annat sätt, och

7. en utlänning som önskar vistas här i landet för studier eller besök.
Uppehållstillstånd får också ges till en utlänning som
1. är gift med eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller har bevil-

jats uppehållstillstånd för bosättning här, utan att makarna eller samborna
stadigvarande sammanbott utomlands, eller

2. har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med

en person som är bosatt i Sverige eller som har fått uppehållstillstånd för bo-
sättning här,

om förhållandet framstår som seriöst och särskilda skäl inte talar mot att

tillstånd ges.

Vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd enligt denna para-

graf skall beaktas om utlänningen kan förväntas föra en hederlig vandel.

4 d §

En utlänning som med stöd av 4 § andra stycket beviljas uppehålls-

tillstånd på grund av familjeanknytning skall vid första beslutstillfället ges
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detsamma gäller när uppehållstillstånd
beviljas utlänningens barn under 18 år med stöd av 4 § första stycket.

4 e §

En utlänning som med stöd av 4 d § har fått ett tidsbegränsat uppe-

hållstillstånd på grund av familjeanknytning får ges ett nytt tidsbegränsat el-
ler permanent uppehållstillstånd endast om förhållandet består.

En utlänning med familjeanknytning enligt 4 § andra stycket som har haft

tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstill-
stånd. Om det finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före
tvåårsperiodens slut.

Har ett förhållande upphört, får uppehållstillstånd ändå ges, om
1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlän-

ningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig
kränkning av sin frihet eller frid, eller

3. andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstill-

stånd.

5 §

4

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige skall ha utverkat

ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd
får inte bifallas efter inresan.

Detta gäller dock inte om

4

Senaste lydelse 1996:1379.

background image

3

SFS 2000:292

1. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 4 a § eller

har rätt till uppehållstillstånd här enligt 3 kap. 4 §,

2. utlänningen av humanitära skäl bör få bosätta sig här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som getts en utlänning med familjeanknytning med stöd
av 4 § andra stycket, eller

4. det annars finns synnerliga skäl.
En utlänning får beviljas uppehållstillstånd trots vad som sägs i första

stycket

� om utlänningen enligt 4 § första stycket 1, 2, 3 eller 4 eller 4 § andra

stycket 1 eller 2 har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige,
och

� om det inte skäligen kan krävas att utlänningen återvänder till ett annat

land för att ge in ansökan där.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar