SFS 2000:351 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2000:351 Lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
000351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (1989:529);

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utlänningslagen

(1989:529)

2

dels

att 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 § och 10 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 kap. 7 a och 10 §§

samt 10 kap. 3 a §, av följande lydelse.

2 kap.

7 a §

En enhetlig visering, som har utfärdats av en behörig myndighet i nå-

gon av de stater som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om till-
lämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 eller som har slutit avtal
om samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna, gäller i
Sverige.

Regeringen får ingå överenskommelse med en stat som sägs i första

stycket om att den statens behöriga myndigheter får meddela beslut om vise-
ring.

10 §

3

Uppehållstillstånd får återkallas, om utlänningen har registrerats på

spärrlista som avses i 3 § 2 lagen (2000:344) om Schengens informations-
system och om det finns tillräckliga skäl för en återkallelse.

4 kap.

1 §

En utlänning får avvisas

1. om han saknar pass när pass krävs för inresa eller vistelse i Sverige,
2. om han saknar visering, uppehållstillstånd eller annat tillstånd som

krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,

3. om det vid hans ankomst till Sverige framkommer att han tänker be-

söka något annat nordiskt land men saknar erforderligt tillstånd att resa in
dit,

4. om han vid inresan antingen undviker att lämna polismyndigheten be-

gärda uppgifter eller till polismyndigheten medvetet lämnar oriktiga uppgif-

1

Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215.

2

Lagen omtryckt 1994:515.

3

Tidigare 2 kap. 10 § upphävd genom 1997:1224.

SFS 2000:351

Utkom från trycket
den 7 juni 2000

background image

2

SFS 2000:351

ter som är av betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet förtiger
någon sådan omständighet, eller

5. om utlänningen inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel

5 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

Avvisning enligt första stycket får inte ske av den som vid ankomsten till

Sverige hade eller som därefter, under en tid, har haft ett uppehållstillstånd
som har upphört att gälla.

5 kap.

6 §

4

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en po-

lisman visa upp sitt pass eller andra handlingar som visar att han har rätt att
uppehålla sig i Sverige. Han är också skyldig att efter kallelse av Migra-
tionsverket eller polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och
lämna uppgifter om sin vistelse här. Om utlänningen inte gör det, får han
hämtas genom polismyndighetens försorg. Om det med hänsyn till utlän-
ningens personliga förhållanden eller av annan anledning kan antas att han
inte skulle följa kallelsen, får han hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen skall medverka i polisens kontrollverksamhet som sägs

i första stycket genom att utöva kontroll av och i anslutning till sjötrafiken.
Om kontrollen utövas av Kustbevakningen, skall pass eller andra handlingar
uppvisas för tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontrollåtgärder enligt första och andra stycket får vidtas endast om det

finns anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller
om det annars finns särskild anledning till kontroll.

10 kap.

2 §

Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst

sex månader döms

1. en utlänning som, i annat avseende än beträffande skyldighet att ha

pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, överträder bestämmel-
ser i denna lag eller vad som har föreskrivits med stöd av lagen,

2. den som inte gör anmälan som föreskrivs i en författning som har utfär-

dats med stöd av denna lag,

3. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller

enligt en författning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet läm-
nar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av
betydelse,

4. en utlänning som på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt

Schengenkonventionen.

3 a §

Vad som sägs i 2 a §, om gärningen har skett i vinstsyfte, eller i 3 §,

äger motsvarande tillämpning om gärningen riktat sig mot någon av de stater
som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 eller som har slutit avtal om samarbete
enligt konventionen med konventionsstaterna.

4

Senaste lydelse 2000:292.

background image

3

SFS 2000:351

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar