SFS 2021:390 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2021:390 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2021-390.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 2 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 9 kap. 8 § och 14 kap. 6 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 1 b och 1 c §§, av

följande lydelse.

2 kap.
1 b §
En ansökan om främlingspass ska avslås om det inom de senaste fem
åren före ansökan har utfärdats tre sådana pass för utlänningen och det inte
finns särskilda skäl att bifalla ansökan.

Första stycket gäller inte de fall som anges i 1 a § andra stycket.

1 c § Migrationsverket ska återkalla ett främlingspass om innehavaren

1. blir svensk medborgare,
2. får en annan handling som gäller som pass,
3. ska resa till sitt hemland,
4. inte längre har rätt att vistas i landet enligt ett beslut om avvisning eller

utvisning, eller

5. avlider.
Första stycket gäller inte om särskilda skäl talar emot det.

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall svenska
myndigheter får utfärda pass för utlänningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om främlingspass.

4 kap.
4 §
För en flykting eller en statslös utlänning får det utfärdas en särskild
passhandling för resor utanför Sverige (resedokument). Ett resedokument
ska dock inte utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten
eller den allmänna ordningen kräver att så inte sker.

Ett resedokument ska återkallas om innehavaren upphör att vara flykting

eller statslös.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om resedokument.

1 Prop. 2020/21:159, bet. 2020/21:SfU24, rskr. 2020/21:299.

SFS

2021:390

Publicerad
den

28 maj 2021

background image

SFS

2021:390

2

9 kap.
8 §
2 Migrationsverket eller Polismyndigheten får fotografera en
utlänning och, om utlänningen har fyllt 14 år, ta hans eller hennes
fingeravtryck om

1. utlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till

Sverige,

2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §,

3. det finns grund för att besluta om förvar, eller
4. varken utlänningens identitet eller rätt att vistas i Sverige kan

klarläggas vid en kontroll enligt 9 §.

Det fotografi och de fingeravtryck som har tagits med stöd av första

stycket 4 ska omedelbart förstöras om det framkommer att utlänningen har
rätt att vistas i Sverige.

14 kap.
6 §
3 Migrationsverkets beslut enligt 4 kap. 3, 3 a, 3 c och 4 §§ i fråga om
statusförklaring eller resedokument eller om återkallelse av statusförklaring
får överklagas till en migrationsdomstol.

Ett beslut om återkallelse av resedokument på den grund att innehavaren

upphör att vara flykting får dock överklagas endast i samband med ett
överklagande av ett beslut om återkallelse av flyktingstatusförklaring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:655.
3 Senaste lydelse 2009:1542.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.