SFS 2021:765 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Du är här: Start / Migrationsrätt / Utlänningslag (2005:716) / SFS 2021:765 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
SFS2021-765.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)2

dels att 1 kap. 1 a och 12 §§, 4 kap. 2 a § och 5 kap. 9 och 25 §§ ska

upphöra att gälla,

dels att nuvarande 5 kap. 3 d och 3 e §§ ska betecknas 5 kap. 3 e och

3 f §§,

dels att 2 kap. 1 a §, 4 kap. 2 c, 3 a, 5 a och 5 c §§, 5 kap. 1, 1 a, 2 och

3�3 c §§, de nya 5 kap. 3 e och 3 f §§, 5 kap. 5, 6, 7, 8, 11, 15 a, 16, 17 a och
24 §§, 5 a kap. 4 §, 9 kap. 8 §, 12 kap. 3, 8 a, 16 b, 16 c, 18, 19 och 19 b §§,
13 kap. 17 §, 16 kap. 11 §, 18 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 5 kap. 7
och 16 §§ och 12 kap. 8 a § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 5 § ska lyda ⬝När en utlänning

upphör att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande⬝,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer 5 kap. 3 d och 3 g §§, 12 kap.

18 a § och 14 kap. 3 a §, av följande lydelse,

dels att det närmast före 5 kap. 10 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Tidsbegränsat uppehållstillstånd i vissa fall⬝.

2 kap.
1 a §
3 Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och
saknar möjlighet att skaffa en sådan handling, får Migrationsverket utfärda
ett främlingspass för honom eller henne.

Har en utlänning beviljats uppehållstillstånd som alternativt skydds-

behövande enligt 4 kap. 2 § eller beviljats skyddsstatusförklaring enligt
4 kap. 3 c §, ska Migrationsverket utfärda ett främlingspass för utlänningen,
om han eller hon inte kan få ett nationellt pass. Främlingspass ska dock inte
utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den
allmänna ordningen kräver att så inte sker.

Migrationsverket får utfärda främlingspass även i andra fall, om det finns

särskilda skäl.

1 Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412.
2 Senaste lydelse av
1 kap. 1 a § 2016:753

rubriken närmast före 4 kap. 5 § 2009:1542

1 kap. 12 § 2009:1542

rubriken närmast före 12 kap. 8 a § 2009:1542.

4 kap. 2 a § 2014:1400
5 kap. 25 § 2009:1542
3 Senaste lydelse 2014:778.

SFS

2021:765

Publicerad
den

2 juli 2021

background image

2

SFS

4 kap.


2 c §4 En utlänning är utesluten från att anses som alternativt skydds-
behövande om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon

1. har gjort sig skyldig till sådana brott eller gärningar som avses i 2 b §

första stycket 1 eller 3,

2. har gjort sig skyldig till ett grovt brott, eller
3. utgör en fara för rikets säkerhet.
Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat

eller på annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som avses
i första stycket 1 och 2.

3 a §5 En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om
uppehållstillstånd, ska förklaras vara alternativt skyddsbehövande
(alternativ skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av
definitionen i 2 § och inte är utesluten från att anses som alternativt skydds-
behövande enligt 2 c §.

5 a §6 En utlänning upphör att vara alternativt skyddsbehövande om de
omständigheter som medförde att han eller hon bedömdes som skydds-
behövande inte längre finns eller har ändrats i sådan omfattning att skydd
inte längre behövs. Vid bedömningen ska endast väsentliga och bestående
förändringar beaktas.

Första stycket gäller dock inte en utlänning som på grund av tidigare

upplevelser som utgjort grund för skyddsbehov har tungt vägande skäl för
att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare
eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort.

5 c §7 En alternativ skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer
fram att utlänningen inte kan anses vara alternativt skyddsbehövande.

5 kap.


1 §8 Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som befinner sig i
Sverige har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat

med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne
stanna i Sverige, eller

2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det

finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

1 a §9 Ett uppehållstillstånd som beviljas en flykting enligt 1 § ska vara
tidsbegränsat och gälla i tre år. Varje nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd
som därefter beviljas ska gälla i två år.

Ett uppehållstillstånd som beviljas en alternativt skyddsbehövande enligt

1 § ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Varje nytt tids-
begränsat uppehållstillstånd som därefter beviljas ska gälla i två år.


4 Senaste lydelse 2009:1542.
5 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.
6 Senaste lydelse 2014:1400.
7 Senaste lydelse 2009:1542. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
8 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.
9 Senaste lydelse 2009:1542.

2021:765

background image

3

SFS

En ansökan om permanent uppehållstillstånd ska, när giltighetstiden för

ett uppehållstillstånd löper ut, beviljas om flyktingen eller den alternativt
skyddsbehövande har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och
förutsättningarna för uppehållstillstånd enligt 1 § och de särskilda kraven i
7 § är uppfyllda.

Första�tredje styckena gäller inte om tvingande hänsyn till den nationella

säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.
Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett år.

Om en utlänning som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas

statusförklaring efter ansökan enligt 4 kap. 3 c §, ska uppehållstillståndets
giltighetstid omprövas och bestämmas i enlighet med vad som föreskrivs i
första, andra och fjärde styckena.

2 § En utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som
regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige
(vidarebosättning) ska beviljas ett permanent uppehållstillstånd.

3 §10 Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17�17 b §§, ges till

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för

bosättning i Sverige, eller

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses

bli adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och
fortfarande är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i
Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

� har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,
� gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges

tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner, eller

� gäller i Sverige enligt lagen (2018:1289) om adoption i internationella

situationer,

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller alternativt skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var
skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får
anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter
ankomsten, och

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller alternativt skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får
anses ha trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och
beslutet om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om
barnets asylansökan.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption

som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har
uppkommit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt första stycket 1�2 ska även beviljas om den

person som utlänningen åberopar anknytning till (anknytningspersonen) har
beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller enligt


10 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

2021:765

background image

4

SFS

12 kap. 18 § och har välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd
under en längre tid.

3 a §11 Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges
till

1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett

samboförhållande med en person som

a) är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i

Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar
mot att tillstånd ges, eller

b) har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller

enligt 12 kap. 18 § och som har välgrundade utsikter att beviljas uppehålls-
tillstånd under en längre tid, om förhållandet framstår som seriöst och har
etablerats redan i hemlandet och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,

2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna

paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning i Sverige eller som har beviljats ett tids-
begränsat uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 § och
som har välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre
tid, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det
finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i
hemlandet,

3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt

sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige,

4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad

omfattning, med ett barn som är bosatt i Sverige, och

5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har

vistats i Sverige med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska

uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än

som avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller alternativt skydds-

behövande, eller

3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.
Uppehållstillstånd enligt första stycket 1 a, 3 och 4 och tredje stycket 2

ska inte beviljas om anknytningspersonen har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 §.

3 b §12 Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3
eller 3 a § får beviljas endast om anknytningspersonen kan försörja sig och
utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och
utlänningen. Detta gäller dock inte vid prövning av en ansökan om fortsatt
uppehållstillstånd.

3 c §13 Kraven i 3 b § gäller inte om anknytningspersonen är ett barn.

Kraven i 3 b § gäller inte heller när anknytningspersonen är medborgare i

Sverige, annan EES-stat eller Schweiz, om

1. utlänningen är anknytningspersonens make eller sambo, och


11 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.
12 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
13 Senaste lydelse 2010:175.

2021:765

background image

5

SFS

2. utlänningen och anknytningspersonen har sammanbott utomlands en

längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

3 d § Om anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som
flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller
alternativt skyddsbehövande gäller kraven i 3 b § endast om

1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter det att

anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller
alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt
skyddsbehövande,

2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en

särskild anknytning till, eller

3. utlänningen och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands

en längre tid och det inte heller på annat sätt står klart att förhållandet är väl
etablerat.

Om anknytningspersonen är en utlänning som tagits emot i Sverige inom

ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skydds-
behövande till Sverige (vidarebosättning) räknas tidsfristen i första stycket 1
från det att anknytningspersonen har rest in i Sverige.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det anses stå klart att ett

förhållande är väl etablerat om utlänningen är anknytningspersonens make
eller sambo och äktenskapet ingåtts eller samboförhållandet förelegat före
anknytningspersonens inresa i Sverige.

3 e §14 Kraven i 3 b § gäller inte om utlänningen är ett barn som har fötts
i Sverige och anknytningspersonen är förälder till barnet och sammanbor
med barnet i Sverige.

3 f §15 Utöver vad som följer av 3 c�3 e §§ får undantag från kraven i 3 b §
medges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.

3 g § Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 3 eller 3 a § på grund av
anknytning till en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd enligt 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 § ska vara tidsbegränsat och
gälla för samma tid som uppehållstillståndet för anknytningspersonen.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 3 eller 3 a § på grund av

anknytning till någon som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för
bosättning i Sverige, eller som beviljas i andra fall enligt 3 a § första eller
tredje stycket, ska vara tidsbegränsat och gälla i två år.

Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas enligt 3 eller 3 a §

ska det gälla i två år. Uppehållstillståndet får dock inte gälla för längre tid
än uppehållstillståndet för anknytningspersonen. En utlänning som med stöd
av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket
har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas ett nytt
uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet består.

En ansökan om permanent uppehållstillstånd får, när giltighetstiden för

ett uppehållstillstånd löper ut, beviljas om en utlänning har haft tids-
begränsat uppehållstillstånd i minst tre år och förutsättningarna för
uppehållstillstånd enligt 3 eller 3 a § och de särskilda kraven i 7 § är
uppfyllda.


14 Senaste lydelse av tidigare 3 d § 2010:175.
15 Senaste lydelse av tidigare 3 e § 2010:175.

2021:765

background image

6

SFS

5 §16 Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i
sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft

1. uppehållstillstånd för arbete eller ett av Sverige utfärdat EU-blåkort,

ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för
säsongsarbete, eller

2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.
Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning

ordnad på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva
näringsverksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella
verksamheten.

I 7 och 8 §§ finns bestämmelser om särskilda krav för permanent

uppehållstillstånd.

6 §17 Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd
beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens
situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller
hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens
hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt
beaktas.

För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om

omständigheterna är särskilt ömmande. Detsamma gäller för en vuxen
person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden
fått en särskild anknytning till Sverige. Vid bedömningen av om det finns
en särskild anknytning får även sådan anknytning beaktas som har uppstått
under tiden mellan det att ansökan om asyl gavs in och att uppehållstillstånd
beviljas.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara tids-

begränsat och gälla i tretton månader. Varje nytt tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd som därefter beviljas ska gälla i två år. En ansökan om permanent
uppehållstillstånd får, när giltighetstiden för ett uppehållstillstånd löper ut,
beviljas om utlänningen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre
år och förutsättningarna för uppehållstillstånd med stöd av första stycket och
de särskilda kraven i 7 § är uppfyllda.

Särskilda krav för permanent uppehållstillstånd


7 § Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas endast om

1. utlänningen kan försörja sig, och
2. det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder

tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas.

8 §18 Kravet i 7 § 1 gäller inte om

1. utlänningen är ett barn,
2. utlänningen har rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension,

garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken,
eller

3. det finns särskilda skäl.
Kravet i 7 § 2 gäller inte om utlänningen är under 15 år.
Kraven i 7 § gäller inte en utlänning som ska beviljas permanent

uppehållstillstånd med stöd av 2, 2 b eller 2 c § eller när en ansökan om
permanent uppehållstillstånd ska göras av någon annan än utlänningen.


16 Senaste lydelse 2018:319.
17 Senaste lydelse 2019:486.
18 Senaste lydelse 2019:486.

2021:765

background image

7

SFS

11 §19 Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett
hinder, som inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut
verkställs.

15 a §20 Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars
ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § eller motsvarande äldre bestämmelser
avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här och

1. sedan minst fyra månader har en anställning som uppfyller de krav som

anges i 6 kap. 2 § första stycket och avser en tidsperiod om minst ett år från
ansökningstillfället, eller

2. enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1 eller andra stycket

har stark anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd enligt 1.

En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska

ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att
avslå ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skydds-
behövande har vunnit laga kraft.

Fortsatt uppehållstillstånd i vissa fall


16 §21 Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som med stöd av 3 §
första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket har
beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och som inte kan få ett nytt
sådant uppehållstillstånd för att förhållandet har upphört, om

1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet

utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig
kränkning av sin frihet eller frid, eller

3. andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehålls-

tillstånd.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara tids-

begränsat och gälla i tretton månader.

17 a §22 Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om

1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet

förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,

2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett sambo-

förhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehålls-
tillstånd, eller

3. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i 3 § första

stycket 1 eller 2 b, om

1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan

avsikt,

2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt

uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller

3. någon av makarna eller samborna är under 18 år.
Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras ska hänsyn tas till

utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden.


19 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
20 Senaste lydelse 2014:777.
21 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena tas bort.
22 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

2021:765

background image

8

SFS

24 §23 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om försörjningsförmåga enligt 7 § 1.

5 a kap.


4 §24 Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska inte beviljas

1. en medborgare i en EU-stat, eller
2. en utlänning vars vistelse i Sverige inte är av varaktig karaktär.

9 kap.
8 §
25 Migrationsverket eller Polismyndigheten får fotografera en utlänning
och, om utlänningen har fyllt 14 år, ta hans eller hennes fingeravtryck om

1. utlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till

Sverige,

2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap.

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §,

3. det finns grund för att besluta om förvar, eller
4. varken utlänningens identitet eller rätt att vistas i Sverige kan klar-

läggas vid en kontroll enligt 9 §.

Det fotografi och de fingeravtryck som har tagits med stöd av första

stycket 4 ska omedelbart förstöras om det framkommer att utlänningen har
rätt att vistas i Sverige.

12 kap.


3 §26 Ett beslut om avvisning eller utvisning av en utlänning som avses i
4 kap. 2 § första stycket 1, i fall av väpnad konflikt, får inte verkställas till
utlänningens hemland eller till ett land där han eller hon riskerar att sändas
vidare till hemlandet, om det finns synnerliga skäl mot det.

Avvisning och utvisning av utlänning som ansökt om uppehålls-

tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande


8 a §27 Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §, får
ett beslut om avvisning eller utvisning inte verkställas innan ansökan har
prövats och då avslagits genom ett beslut som har fått laga kraft eller innan
ett beslut att avvisa ansökan enligt 5 kap. 1 b § har fått laga kraft.

Första stycket gäller inte om Migrationsverket har beslutat om omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 19 §. Då gäller i stället att beslutet om avvisning
får verkställas när ansökan om uppehållstillstånd har avslagits eller avvisats
av Migrationsverket. Om beslutet om avvisning överklagas ska den
migrationsdomstol som ska pröva överklagandet pröva om verkställigheten
av avvisningsbeslutet tills vidare ska avbrytas (inhibition). Beslutet om
avvisning får inte verkställas innan denna prövning har gjorts. Ett
avvisningsbeslut som gäller ett ensamkommande barn får dock aldrig verk-
ställas förrän tidigast en vecka från den dag då barnet fick del av beslutet.

Första och andra styckena hindrar inte att utlänningen överlämnas,

utlämnas eller överförs till en annan stat eller internationell domstol eller
tribunal för att lagföras eller avtjäna en frihetsberövande påföljd.


23 Senaste lydelse 2009:1542.
24 Senaste lydelse 2017:22.
25 Senaste lydelse 2021:390.
26 Senaste lydelse 2009:1542.
27 Senaste lydelse 2016:1243.

2021:765

background image

9

SFS

16 b §28 I fråga om den som av allmän domstol har utvisats på grund av
brott får en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, efter
Migrationsverkets ställningstagande i ärendet, bevilja uppehållstillstånd och
arbetstillstånd om det

1. finns hinder enligt 1, 2 eller 3 § mot att utvisningsbeslutet verkställs,
2. finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att

vara villigt att ta emot utlänningen,

3. finns medicinska hinder, eller
4. annars finns synnerliga skäl.
Vid bedömningen enligt första stycket 4 ska följande särskilt beaktas:
� brottslighetens art och omfattning,
� den tid som har förflutit sedan utvisningsbeslutet meddelades,
� utlänningens skötsamhet och risken för fortsatt brottslighet, och
� utlänningens hälsotillstånd och levnadsförhållanden i övrigt.
Om migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen finner att

utlänningen är flykting enligt 4 kap. 1 § eller alternativt skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 § gäller även det som anges i 5 kap. 1 §. Om ett internationellt
organ, som har behörighet att pröva klagomål från enskilda, funnit att en
allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott i ett enskilt ärende
strider mot ett svenskt konventionsåtagande gäller även det som anges i
5 kap. 4 §.

16 c §29 Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 16 b § ska vara tids-
begränsat. Utvisningsbeslutet får inte verkställas medan ett tidsbegränsat
tillstånd gäller.

Om ett utvisningsbeslut upphävs enligt 16 d §, får utlänningen beviljas ett

permanent uppehållstillstånd. Detta gäller dock endast om utlänningen efter
det att utvisningsbeslutet vann laga kraft har beviljats tidsbegränsade
uppehållstillstånd i sammanlagt minst fem år.

I 5 kap. 7 och 8 §§ finns bestämmelser om särskilda krav för permanent

uppehållstillstånd.

18 §30 Migrationsverket får bevilja uppehållstillstånd om det i ett ärende
om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga
kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §,
2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer

att vara villigt att ta emot utlänningen, eller

3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att

beslutet inte bör verkställas.

Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt första stycket 3 även om de

omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som
krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan

särskild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för
ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första
stycket 1�4 eller 5 kap. 3 a § första stycket 1�4 eller andra stycket skulle ha
beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

Migrationsverket får också besluta om inhibition.


28 Senaste lydelse 2013:648.
29 Senaste lydelse 2013:648.
30 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att andra och sjätte styckena tas bort.

2021:765

background image

10

SFS

18 a § Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 18 § första stycket för att
det finns ett hinder mot verkställighet enligt 2 § ska vara tidsbegränsat och
gälla i tre år om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller
den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får
dock inte vara kortare än ett år. Ett uppehållstillstånd som i andra fall
beviljas enligt 18 § första stycket ska gälla i längst tretton månader.

Varje nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som därefter beviljas ska gälla

i ett år.

En ansökan om permanent uppehållstillstånd får, när giltighetstiden för

ett uppehållstillstånd löper ut, beviljas om utlänningen har haft tidsbegränsat
uppehållstillstånd i minst tre år och hindret mot verkställighet enligt 18 §
första stycket är bestående och de särskilda kraven i 5 kap. 7 § är uppfyllda.

19 §31 Om ett beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §,
ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning
om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning
eller utvisning som fått laga kraft åberopar sådana nya omständigheter som

1. kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som

avses i 1, 2 eller 3 §, och

2. inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar

giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrations-

verket besluta att inte bevilja ny prövning.

Första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd

som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt
4 kap. 2 § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänningens vistelse i
Sverige har prövats genom ett beslut som har fått laga kraft. I ett sådant fall
ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.

19 b §32 Om en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av
brott åberopar sådana omständigheter som anges i 19 § första stycket 1 och
dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller
utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna
tidigare, ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till
prövning.

�r förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrations-

verket besluta att inte bevilja prövning.

Utvisningsbeslutet får inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort

frågan om prövning ska ske eller, om prövning beviljas, innan frågan om
uppehållstillstånd har prövats i en instans och ansökan därvid avslagits.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om

uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § och en sådan ansökan inte tidigare under
utlänningens vistelse i Sverige har prövats genom ett lagakraftvunnet beslut.
I ett sådant fall ska Migrationsverket pröva ansökan.


31 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.
32 Senaste lydelse 2019:486. �ndringen innebär bl.a. att femte stycket tas bort.

2021:765

background image

11

SFS

13 kap.


17 §33 Om den som ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt
4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § uppger att
han eller hon är ett ensamkommande barn ska Migrationsverket, om det
finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år, så snart som möjligt
göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder.
Om det är uppenbart att sökanden är 18 år eller äldre krävs dock inte någon
sådan åldersbedömning eller något sådant beslut.

Ett slutligt ställningstagande till sökandens ålder ska göras i samband med

det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

14 kap.


3 a § Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om permanent
uppehållstillstånd får överklagas till en migrationsdomstol om ansökan
avslås för att de särskilda kraven i 5 kap. 7 § inte är uppfyllda.

16 kap.


11 §34 Prövningstillstånd krävs vid överklagande av en migrations-
domstols beslut till Migrationsöverdomstolen.

Vid överklagande av en migrationsdomstols beslut enligt 9 § andra

stycket krävs dock inte prövningstillstånd. Prövningstillstånd krävs inte
heller vid överklagande av en migrationsdomstols beslut i fråga om status-
förklaring eller uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som
alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § efter överlämnande enligt
4 kap. 6 § andra stycket eller 5 kap. 20 § andra stycket.

18 kap.


1 §35 Offentligt biträde ska förordnas för den som åtgärden avser, om det
inte måste antas att behov av biträde saknas, i mål och ärenden om

1. avvisning, dock inte hos Polismyndigheten om inte utlänningen enligt

10 kap. 1 eller 2 § hållits i förvar sedan mer än tre dagar,

2. utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 11 § andra stycket,
3. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

om beslut om inhibition meddelats av Migrationsverket, en migrations-
domstol eller Migrationsöverdomstolen eller om ny prövning beviljats,

4. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag,

dock endast när det gäller fråga om förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § och
utlänningen hållits i förvar sedan mer än tre dagar, och

5. hemsändande enligt 23 kap. 2 §.
Offentligt biträde ska alltid förordnas i mål och ärenden enligt första

stycket 1 och 2 för barn som har ansökt om uppehållstillstånd som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §, om
barnet saknar vårdnadshavare här i landet. Offentligt biträde ska också
förordnas för ett barn som saknar vårdnadshavare här i landet om ny
prövning har beviljats barnet.

Offentligt biträde ska alltid förordnas för barn som hålls i förvar enligt

10 kap. 2 §, om barnet saknar vårdnadshavare här i landet.


33 Senaste lydelse 2017:258.
34 Senaste lydelse 2013:648.
35 Senaste lydelse 2016:1243.

2021:765

background image

12

SFS

1. Denna lag träder i kraft den 20 juli 2021.
2. För en utlänning som förklarats vara övrig skyddsbehövande (övrig

skyddsstatusförklaring) gäller 4 kap. 2 c, 5 a och 5 c §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Christiana Lyrestam

(Justitiedepartementet)

2021:765

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.